Inventering av alvarstånds (Jacobaea vulgaris ssp.gotlandica) 2014 i naturreservatet Mallgårds haid

Om publikationen

Löpnummer: 2014:7

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1653-7041

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 14

Publikationstyp: Rapport

Inventeringen av alvarstånds genomfördes år 2014 för att ta reda på huruvida denna skyddade växt inom EU ökat eller minskat inom Mallgårds haids naturreservat tillika område för Natura 2000. Reservatet på 166 hektar är främst avsatt för att bevara bestånden av alvarstånds. Efter en inventering av alvarstånds år 2000 (Petersson 2000) visade sig området för det nuvarande reservatet hysa en tät population av denna växt. Sommaren 2000 hittades inom reservatets gränser 521 stänglar av alvarstånds (gula markeringar på bifogad karta). Det motsvarade då ca 22,5 % av alla noterade under inventeringen på Gotland samma år.
 
För nätverket Natura 2000 har Sverige förbundit sig att avsätta områden som skydd för arterna ingående i EUs Art- och habitatdirektiv. På grund av detta bildades det nuvarande reservatet av Länsstyrelsen i Gotlands län. Detta för att långsiktigt bevara växtmiljön för alvarstånds. Alvarstånds är i dag rödlistad som Nära hotad, NT (Gärdenfors 2010).

Kontakt