Integrerad kustzonsplanering och förvaltning i Östersjöregionen

Om publikationen

Löpnummer:
2012:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
70
Publikationstyp:
Rapport

Kustzonen är bärare av ett stort antal värden och för att framtida generationer ska kunna fortsätta att njuta av dessa krävs effektiv fysisk planering. GIS-underlag, likt det som tagits fram inom projektet Integrerad kustzonsplanering och förvaltning i Östersjöregionen, utgör en viktig del i det arbetet.

Projektet har genomförts inom ramen för interreg projektet Natureship, där förutom Sverige, även Finland och Estland deltagit. Genom att använda befintligt kartunderlag har en GIS-modell tagits fram som åskådliggör bevarandevärden och exploateringsintressen i kustzonen samt kollisioner mellan dessa. Modellen kan också komma att fungera som ett informativt verktyg för allmänheten på sikt, genom att visa på värden för rekreation, exploatering och bevarande inom området.

Resultatet av projektet utgör en viktig grund för kustzonsplanering med stor potential att i framtiden utvecklas och kunna ge ett än mer heltäckande underlag för fysisk planering även i andra områden.

Kontakt