Integrerad kustzonsplanering och förvaltning i Östersjöregionen - En GIS-modell framtagen på Gotland

Om publikationen

Löpnummer: 2012:11

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 70

Publikationstyp: Rapport

Kustzonen har stora värden, natur och kultur men också
för människors rekreation. Därför är det viktigt att den
nutida förvaltningen sker på ett hållbart sätt så att även
framtida generationer ska kunna glädjas och njuta av
dem. För att lyckas krävs kunskap och effektiv offentlig
planering.

Målet med projektet Integrerad kustzonsplanering och
förvaltning i Östersjöregionen är att underlätta fysisk planering i kustzonen samt att utgöra ett användbart underlag vid framtagandet av nya förvaltningsformer. Det är också tänkt att den utvecklade GIS-modellen ska kunna användas av allmänheten på sikt, för att hämta information om värden för rekreation, exploatering och bevarande.

Projektet utgör en av 11 partners i ett interregprojekt kallat Natureship och har genomförts inom ramen för EU:s Central Baltic Interreg IV A program. Förutom Sverige deltar även Finland och Estland i huvudprojektet Natureship som fokuserar på hållbart planerade och förvaltade kustområden och nätverk av nyckelområden och habitat.

Med utgångspunkt i befintligt kartunderlag har en GISmodell tagits fram som åskådliggör bevarandevärden och exploateringsintressen och var dessa kolliderar. Gotland och dess 770 km långa kust har utgjort testområde, men GIS-modellen som tagits fram kan appliceras på valfritt område. Bevarandevärdena har indelats i klasser beroende på hur värdefulla de bedömts vara. På så vis visar resultatet var i kustzonen som värdena kan anses vara som störst. Exploateringsintressena har inte kunnat klassas på samma sätt, eftersom det saknas tillräcklig kunskap. Tillsammans med identifiering av ekosystemtjänster och sociala värden i landskapet, är detta en framtida utvecklingsmöjlighet. Dessutom behöver resultaten från modellen jämföras med verkligheten för att materialet ska bli användbart.

Det återstår ännu arbete innan modellen blir heltäckande verktyg för fysisk planering i kustzonen. Men resultatet av projektet innebär ändå ett viktigt steg på vägen. GIS-modellen utgör ett stabilt underlag och är flexibel nog att kunna inkludera områden och material som efterfrågas, allt eftersom. Den kan därför anses vara en värdefull grund att bygga vidare på.

Kontakt