Handlingsplan för grön infrastruktur - del D

Om publikationen

Löpnummer:
2021:8
Diarienummer:
511-1567-2019
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
104
Publikationstyp:
Rapport

Regeringen har gett alla län i uppdrag att lägga grunden för ett sektorsövergripande arbete för en fungerande grön infrastruktur i landskapet. En fungerande grön infrastruktur utgörs av ekologiskt fungerande nätverk av livsmiljöer, processer och strukturer på land och i vatten. Att arbeta med grön infrastruktur innebär att ta ett helhetsgrepp om naturvårdsfrågorna och ha ett landskapsperspektiv vid fysisk planering, exploatering, pågående mark- och vattenanvändning och i naturvårdsarbetet.

På Gotland har vi valt att fokusera arbetet i grön infrastruktur på fyra fokusområden, varav tre är naturmiljöer och det fjärde är socialt. Gemensamt för de fyra fokusområdena är att de alla är viktiga för Gotlands framtid, tillväxt och utveckling. De har alla fyra unika värden som till viss del bara finns på Gotland, samtidigt som de producerar viktiga ekosystemtjänster som samhället behöver. De fyra fokusområdena är också områden som alla behöver särskild uppmärksamhet för att kunna ta vara på, behålla och utveckla de värden och tjänster som de erbjuder. Syftet med denna handlingsplan är att utveckla möjligheter för och stötta aktörer med att kunna jobba för grön infrastruktur.

Kontakt