Häckande fåglar i skogsmark på Gotland 1998-2014

Om publikationen

Löpnummer: 2018:10

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1653-7041

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 34

Publikationstyp: Rapport

Samtliga  år  från  1998  till  2014  har  länsstyrelsen  låtit  inventera  häckfågelfaunan  i skogsmark  i  20  områden  på  Gotland.  Inventeringen  har  skett enligt  den  metodik  som utarbetats  avsvenska häckfågeltaxeringen  och  som består  av en  kombinerad linje- och punkttaxering  längs  8  km  långa  och  kvadratiska  fasta  standardrutter.  Varje  rutt  har inventerats en gång per säsong (15 maj-15 juni) och av samma person (= Lars Tydén) alla 17 åren.

Den  överlägset  vanligaste  arten  var  föga förvånande  lövsångaren,  följd  av  trädpiplärka
och    taltrast.    Ett    dussintal    av    de    typiska    skogsarterna    uppvisade    en    positiv populationsutveckling  under  de  17  åren.  Störst  var  ökningen  av  skogs-  och 
ringduva, rödhake, koltrast, svartmes och korp. Det var också positiva trender för trana,
spillkråka, gärdsmyg,  talgoxe  och  domherre.  En  tydlig  negativ  trend  uppvisades  för  kungsfågel, blåmes och trädkrypare.

Kontakt