Grunda havsvikar - Bogeviken

Om publikationen

Löpnummer:
2018:8
Diarienummer:
530-1918-14
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Rapport

Under åren 2014–2017 har Sportfiskarna ansvarat för de åtgärder som genomförts inom projektet ”Grunda havsvikar – Bogeviken”. Projektet kan ses som en del i arbetet med att skapa en bättre vattenmiljö i allmänhet, och för att skapa gynnsammare förutsättningar för reproduktion av rovfisk som gädda och abborre i synnerhet.

Två områden på sammanlagt ca 9 ha i den norra delen av sjön, i rapporten det nordvästra respektive nordöstra området, har klippts med två olika vassklippningsmaskiner sommaren 2015 och 2016.

I samband med klippningen förbereddes också för betande djur genom att områdena stängslades in. Från mitten av augusti 2015 och ungefär en månad framåt betades hela det nordvästra området av nio nötdjur och två gotlandsruss. Under 2016 betade sex gotlandsruss från och med den 22 juni i det nordvästra området och fick efter stängsling av det nordöstra området även tillgång till det. 
 
Under 2017 gjordes ingen klippning med maskiner. Däremot släpptes 5 st. russ in i hagarna från mitten av juni och de betade till att börja med i området som klipptes 2015 men fick senare tillgång även till det nordöstra området.

Hur åtgärderna påverkar rekryteringen av rovfisk i Bogeviken är svårt att entydigt ha ett svar på. Dels är rovfiskbestånden generellt så svaga att det antagligen krävs flera samverkande faktorer under en följd av år för att åter skapa goda årsklasser, dels är tillgängligheten till lekområden på strandängarna i Bogeviken starkt beroende av havsvattennivån. Vid för låg nivå i havet ligger de klippta områdena torra och därmed otillgängliga för fisk. Det är en av de faktorer som måste uppfyllas för att lek på strandängarna ska bli framgångsrik.

Sportfiskarnas bedömning är att projektet som helhet ändå har visat värdet av att hävda och vårda liknande områden, igenväxta våtmarksmiljöer kopplade till kust och/eller vattendrag. Projektet har också bidragit till att lyfta värdet av vegetationsrensning i vattenmiljöer vilket förhoppningsvis kan innebära att restaurering och hävd av liknande miljöer prioriteras högt i det framtida naturvårdsarbetet. Idag är det i allmänhet en självklarhet att hålla attraktiva landmiljöer öppna och att värna både ett rikt kultur- och naturlandskap. För vattenmiljöer, vilka står för en betydande del av vår biologiska mångfald, har inte samma tradition funnits.

För att ytterligare förbättra miljön i viken och runt dess stränder krävs sannolikt också någon form av hantering av sjöns sediment. Vid flertal tillfällen under projekttiden har Sportfiskarna konstaterat att Spillingsån som mynnar i nordvästra Bogeviken (i kanten av det område som klipptes 2015) för med sig stora mängder slam ut i viken. Slammet härstammar från Cementas verksamhet vilket naturligtvis i förlängningen påverkar statusen i Bogeviken. Länsstyrelsen har låtit analysera bottensedimenten i Bogeviken och kan konstatera att det råder avvikande halter av metallerna kadmium, bly, koppar och zink något som måste tas i beaktande om dessa sediment ska muddras och transporteras bort för eventuell vidare användning på åkrar, förbränning eller deponi. 

Förhoppningen är att de insatser som genomförts inom ramen för projektet har gett positiva resultat som kan leda vidare till ytterligare ansträngningar och åtgärder. Bogeviken är ett komplext område som också är kraftigt påverkat av antropogen verksamhet. För att strandängarna som nu restaurerats ska kunna hållas öppna även på lång sikt krävs att betet kan fortgå och att finansiering för detta kan lösas.

Kontakt