Gaddsteklar på Stora Karlsö 2012

Om publikationen

Löpnummer:
2013:2
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
25
Publikationstyp:
Rapport

Stora Karlsö ligger ca 6 km väster om Gotland. Ön som täcker 
en yta av ungefär 2,5 km2 består av  gamla korallrev och 
höjer sig som mest ca 50 m över havsytan. Själva ökroppen 
består av en högplatå  i form av en stor hästsko med 
öppningen mot norr. I princip hela platån omges av höga 
klintar som  utgör häckningsplats för en mångfald av fåglar. 
Ön har under lång tid betats av får men i samband  med 
bildandet av Karlsö Jagt‐ och naturskyddsförening i slutet av 
1800‐talet togs fåren bort. Detta  var början på en längre 
period av tilltagande igenväxning och först i samband med ett 
större EU-finansierat röjningsprojekt har nu ön delvis återfått 
sin forna karaktär. Stora delar av ön består av  torrängar och 
alvarmark med rik örtflora. I branterna dominerar lövskogar 
bestående av olika lövträd  och kvardröjande täta buskage av 
den införda slånsläktingen vejksel Prunus mahaleb. 
Inventeringen av gaddsteklar som utfördes den 6‐8 juli 2012 och en sammanställning 
av äldre  fynduppgifter från ön visar att Stora Karlsö hyser en lång rad 
skyddsvärda arter och ett ekosystem  med en unik artsammansättning. Signifikant 
för Stora Karlsös gaddstekelfauna är att den begränsade  tillgången på lätta 
mineraljordar gör att arter som är beroende av detta substrat för sig bobyggnad i 
princip saknas. Istället finns en dominans bland arter som bebor ihåliga stjälkar 
och grenar. Slående  är också den förhållandevis låga andelen parasitära arter 
vilket troligen har sin grund i att parasiter  har svårt att upprätthålla 
livskraftiga populationer på den begränsade yta som utgör Stora Karlsö. 
Det totala antalet kända gaddsteklar från Stora Karlsö uppgår nu till 89 arter. 
Noterbara fynd är  thomsonkägelbi Coelioxys obtusispina, stortapetserarbi 
Megachile lagopoda, alvargeting  Stenodynerus bluethgeni, större vedgeting 
Symmorphus murarius samt den troligen sällsynta, ännu  obeskrivna guldstekeln 
Chrysis borealis. Ett antal mindre åtgärder för att förstärka öns gaddstekelfauna 
föreslås. 

Summary
The Baltic island Stora Karlsö is situated 6 km west of Gotland. This limestone 
island covers about 2,5  square kilometers and consist of ancient coral reefs.
Topographically the island is a high plateau in  the shape of a horseshoe, which 
rises about 50 meters above sea level. The plateau is surrounded by  steep cliffs 
that inhabit a great diversity of sea birds. The island has historically been grazed 
by sheep  for centuries but as the island was transferred into the care of the 
Karlsö Jagt‐ och naturskyddsförening the sheep were removed. This marked the 
beginning of more than a century of overgrowing.  With financial aid from the EU a 
large restoration‐project took place in the beginning of the 21:st  century and now 
Stora Karlsö has regained some of its former appearance. Dry meadows and alvar 
covers most of the plateau but on the shelves below the steeps parts with shrubbery 
and deciduous  forest remain.    The inventory carried out between the 6‐8 of July 
2012 and a compilation of previous records of  aculeate wasps from Stora Karlsö 
clearly shows that the island hosts several nationally rare and  engangered species 
and a unique ecosystem shaped by the harsh nature of the island. Significant for 
the aculeate‐wasp fauna is that the limited presence of sand and gravel means that 
ground nesting  species are almost entirely missing. Instead there is a domination 
of species which inhabits stems  and branches. Notable is also the low percentage of 
parasitic species. During the study 2012 only  about 10% of the collected species 
were parasitic. This is probably due to the fact that parasitic  species need large 
areas where its hosts can sustain viable populations even under the pressure of the 
parasite. The sum of known aculeate‐wasp species known from the island is now 89. 
Notable species are Coelioxys obtusispina, Megachile lagopoda, Stendynerus 
bluethgeni, Symmorphus murarius and Chrysis borealis. Some practical measures 
on how to enhance the islands aculeatewasp fauna is also presented.

Kontakt