Förstudie kring miljöeffekter av modifiering av en vägbank i Slite skärgård

Om publikationen

Löpnummer:
2011:1
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Rapport

Vattenomsättningen och flöde genom sundet mellan fastlandet och Asunden påverkas inte bara av vägbanken utan även av de ringa djupen i område A, samt sannolikt även av det massiva växtbältet i sundet. Framförallt gäller detta i sundet väster om område A där djupare områden är helt igenväxta av nate. Föreslagna åtgärder i vägbanken, med längre brospann eller rivning av vägbank gör att flödet genom sundet kan ökas 23 gånger. Förutsättningarna för lokal omblandning och lokal cirkulation i sundet skulle förbättras genom det ökade flödet och även genom den ökade exponeringen för vågor som en hel eller delvis eliminering av vägbanken skulle ge. En ökad lokal omblandning och vågexponering innebär förändrade/förbättrade villkor för den marina miljön innanför vägbanken, med möjlighet till mer begränsad växtetablering, och möjlighet till förändrat sedimentologiskt förlopp.
 
De utredda åtgärderna har dock nästan ingen effekt på vattenomsättningen i sundet eller i Vägumeviken, vad gäller utbyte med omgivande östersjövatten. För att påtagligt förbättra vattenomsättningen krävs sannolikt även åtgärd av hela det uppgrundade sundet, såsom genom muddring. En sådan omfattande muddring skulle dock även innebära mycket stora kostnader och även en inte försumbar miljöpåverkan.
 
I denna begränsade studie har endast vind varit den drivande faktorn i strömningsmodelleringen. Det är möjligt att djupare analys av andra strömningsdrivande faktorer, såsom regional bakgrundsströmning, skulle förändra bilden av hur åtgärder i vägbanken påverkar vattenomsättningen och en djupare studie krävs för att närmare kunna utvärdera situationen i området.
 
Skillnaderna mellan undersökningsområdena A och B består främst i att:

  • A är relativt skyddat för vågerosion av botten och strandzoner. Därav består också området till stor del av sandig/gyttjig botten som till stora delar är täckt med alger.
  • B är exponerat för vågrörelser och det framgår tydligt av karaktärsdragen för ett sådant område. Karakteristiska alger förekommer fastvuxna på stenar, öppna bottenytor utgörs av mindre rundslipade stenar och någon förekoms av grus.

De sedimentprover som tagits i undersökningsområde A har för Östersjön normal förekomst av analyserade ämnen.  Detta till trots är det inte att rekommendera att det genomförs några åtgärder vare sig det gäller åtgärder på bro, vägbank eller ett muddringsföretag innan en utökad undersökning är genomförd. Detta eftersom antalet provpunkter är för få för att kunna säkerställa förekommande halter av analyserade ämnen.

Kontakt