Fågelinventering i Paviken naturreservat 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2016:5
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Rapport

Sjön Paviken med omgivande marker blev naturreservat under första halvan av 1990-talet och i samband med detta upprättades i vanlig ordning en skötselplan. Efter mer än 20 år har det så blivit aktuellt att förnya planen, inför en längre tid in i framtiden. Då uppstod behovet att få veta vilka fågelarter som har sin hemvist inom reservatets gränser och i vilken omfattning. Därför togs initiativ till att genomföra en fågelinventering under våren 2015 och uppdraget tilldelades Ola Wizén, Visby. Enligt vad som är känt så har ingen heltäckande inventering gjorts eller publicerats tidigare i någon form. Mot den bakgrunden har den här inventeringen ett högt värde vid framtida jämförelser av fågelfaunan kring Paviken.
Uppgiften visade sig bli delikat när vegetationen sköt fart, efterhand som våren framskred. På grund av sjöns utformning med många avsnitt dolda för tillfredsställande överblick, så visade den sig bli mycket svårinventerad. Beroende på arternas levnads-vanor, så varierade möjligheterna att få en god uppfattning om bestånden högst avsevärt. Därför är det troligt att den verkliga numerären för vissa arter var betydligt högre än vad resultaten speglar. För de mest svårobserverade arterna, till exempel vattenrall och rörsångare, är det fullt realistiskt att mörkertalet rent av kan vara betydande.

När det gäller grågässen i området ska det nämnas att det inledningsvis var svårt att tolka huruvida vissa skulle gå till häckning eller inte. Rastande eller flyttande fåglar, eller rent av översomrande, icke könsmogna individer, uppträdde växelvis i betande flockar på intilliggande fält eller som par utspridda i terrängen. Därför övergavs metoden parräkning redan efter andra eller tredje fältdagen. I stället lades fokus på att räkna nykläckta kullar allteftersom de simmade ut i sjön från boplatsen.

När det gäller vädret var det påfallande ofta besvärlig blåst under våren 2015. Detta inverkade till viss grad negativt på observationerna. Det var även kylslaget fram till senare halvan av maj, vilket gjorde att avdunstningen i stort sett var obefintlig. Så trots liten nederbörd var det blött i markerna ovanligt länge, vilket försvårade tillgängligheten till bland annat pilbeståndet vid Idåns utlopp.
Totalt sett verkade dock våren och försommaren 2015, med några få undantag, varit normal vad gäller de flesta arters uppträdande under sträck eller häckningstid. Under fältsäsongen noterades 136 arter, varav 59 var de revirhållande eller häckande arterna.

Kontakt