Energiläget 2017 - En avstämning av Gotlands klimat- och energimål

Om publikationen

Löpnummer:
2018:3
Diarienummer:
420-230-2018
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport

Klimatförändringarna är en av vår tids största globala miljöfrågor. Att arbeta aktivt med energieffektivisering och minskade utsläpp är därför av högsta vikt och ur det arbetet kommer dessutom flera andra positiva effekter, såsom tekniska genombrott, ekonomiska besparingar för företag och renare luft lokalt och regionalt.

På Gotland finns ett stort engagemang för klimat- och energifrågor, något som syns tydligt bl.a. i det stora deltagandet i evenemang som Energiexpo och Energidialogen. Vi har länge haft gott om vindkraft på ön och nu ökar såväl solceller som produktionen av biogas. Gotland har även fångat det nationella intresset och blivit föremål för en förstudie hos Energimyndigheten, som ska undersöka förutsättningarna för en omställning till en helt fossilfri ö. Allt detta är oerhört positivt för Gotland, som med sitt engagemang och unika förutsättningar har stora möjligheter att ligga i framkant när det gäller hållbar utveckling.

För att vi ska kunna ligga steget före är det dock viktigt att vi kontinuerligt ser över hur det går för Got-land inom klimat- och energiarbetet, och att åtgärder sätts in där det behövs. År 2012 arbetade Länsstyrelsen i Gotlands län, i samverkan med andra aktörer, fram Klimat- och energimål för Gotland 2012–2020. Eftersom 2020 närmar sig med stormsteg har Länsstyrelsen valt att i denna rapport över energiläget i länet även stämma av hur det hittills gått med de regionala mål som satts upp.

För att uppnå Klimat- och energimålen krävs ett engagemang hos olika aktörer, och de som tagit på sig åtaganden för att bidra till måluppfyllelsen spelar här en stor roll. Länsstyrelsen har bett aktörerna om återkoppling på hur det går med deras åtaganden, och deras arbete har sammanställts i en bilaga till rap-porten. Vi vill på så sätt belysa att hur bra mål och planer än formuleras så kan de aldrig lyckas utan ge-nomförare. Det brukar sägas att ingen kan göra allt, men alla kan göra något – och precis så är det!

Kontakt