Effekt av bortforsling av alger på turbiditet och organisk halt i grunda gotländska vikar

Om publikationen

Löpnummer:
2017:20
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport

Tång och alger, eller släke, har rensats från gotländska vikar och stränder med hjälp av LOVA-stöd och ideella krafter sedan 2014. Insatserna har följts upp med biologiska undersökningar för att se om vattnets grumlighet (turbiditet) och sedimentens organiska halt har minskat som en effekt av åtgärden. 

Årets undersökning är en uppföljning av de tidigare biologiska undersökningarna. Syftet med undersökningen är att ta reda på om det finns några skillnader i turbiditet och sedimentens organiska halt mellan områden där alger tagits bort och i områden där de inte har det för alla provtagningsår 2014-2016. Under 2016 undersöktes även om det fanns någon skillnad i organisk halt innan och efter åtgärden utförts.

Prover för mätning av turbiditet och organisk halt togs i totalt 17 områden. Av dessa togs alger bort i åtta. Nisseviken var helt ny i undersökningen. Gnisvärd har varit med tidigare men alger togs bort här för första gången 2016.

Det fanns inga skillnader i turbditet mellan åtgärdade och ej åtgärdade områden för något av åren. För den organiska halten fanns det en skillnad 2015 och 2016. Ingen skillnad före och efter åtgärden 2016 kunde i övrigt hittas.

Det kunde vidare konstateras att det fanns ett samband mellan organisk halt och exponering till havet. Detta samband var negativt 2014 för alla områden men de andra åren fanns det endast ett negativt samband för vikar där alger ej tagits bort. För de vikar där åtgärden utförts fanns det inget samband alls med exponering.

Resultaten från undersökningarna 2014-2016 visar att det inte fanns någon effekt på turbiditeten i vattnet av bortforslingen av släke. Den organiska halten var dock lägre i skyddade vikar där alger tagits bort jämfört med skyddade vikar där alger ej tagits bort.

Kontakt