Dioxin i grundvatten på Gotland

Om publikationen

Löpnummer: 2012:5

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1653-7041

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 27

Publikationstyp: Rapport

För att ta reda på om dioxin är ett allmänt utbrett problem i det gotländska grundvattnet har Länsstyrelsen låtit provta 26 kommunala vattentäkter. Projektet har också haft till syfte att ge underlag till bedömning av delmålet ”Dioxiner i livsmedel” inom miljömålet ”Giftfri miljö”.
 
Av de 26 vattentäkterna påträffades dioxin i tre täkter. I 23 täkter kunde dioxin inte detekteras. I två av täkterna var halterna mycket låga. I en täkt var halterna på en sådan nivå att konsumtion av råvatten från täkten överskrider vad som är lämpligt sett utifrån det tolerabla dagliga intaget av dioxin från vatten (>10 %). Vattentäkten har kort efter provtagningen försetts med ett reningsfilter.
 
Utifrån resultatet av provtagningen och tidigare undersökningar vid förorenade områden på Gotland, bedömer Länsstyrelsen att någon allmän utbredd dioxinförekomst i grundvattnet inte finns. Påträffade halter av dioxin i grundvatten kan med största sannolikhet kopplas till lokalt förorenade områden i vattentäkters närhet.

Kontakt