Bottenfaunaundersökning av tre sjöar på norra Gotland och Fårö 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2018:13

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1653-7041

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län att utföra analys och utvärdering av bottenfaunaprover från två sjöar på norra Gotland och en på Fårö. Länsstyrelsen Gotland har utfört provtagningen under oktober och november 2017.

Syftet med undersökningen var att ta fram underlag i form av index, statusklassning, eventuell expertbedömning och naturvärdesbedömning.
Medins Havs och Vattenkonsulter AB är ackrediterat av SWEDAC i enlighet med ISO 17025 (ackrediteringsnummer 1646) samt ISO 9001 certifierat av SP (certifierings-nummer 4609 M). Medins är också miljöcertifierat av SP enligt ISO 14001 (certifieringsnummer 4609 M).

Kontakt