Betydelsen av bortforsling av alger för rekrytering av plattfisk på Gotland

Om publikationen

Löpnummer:
2015:12
Diarienummer:
530-1917-14
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
37
Publikationstyp:
Rapport

Syftet med projektet var att utvärdera effekten av bortforsling av släke i vikar runt Gotlands kust på tätheten och storleken av juvenil piggvar och flundra som växer upp i denna typ av habitat. Juvenil piggvar och flundra samlades in med landvad i augusti 2014 och 2015 i totalt 19 områden där släke avlägsnades på nio stycken i delprojekt 1. I delprojekt 2 rensades en del av Lausviken medan en annan del av viken var orörd. I denna vik genomfördes flera provtagningar under säsongen medan endast en genomfördes på den regionala skalan i delprojekt 1. Förutom att fånga juvenil plattfisk togs även prover för att uppskatta syrehalt, turbiditet och organisk halt i sedimenten. Tätheten var generellt något högre i de rensade områdena för flundra 2015 i delprojekt 1 och för piggvar i slutet av säsongen i delprojekt 2 2014. Det är dock svårt att utesluta att andra faktorer påverkat de skillnader som uppstått då skillnaderna var små och variationen hög. Det senare speciellt för piggvar. Det fanns ingen skillnad i längd mellan rensade och ej rensade områden. I övrigt var den organiska halten lägre i de rensade områdena 2015 i delprojekt 1 och i delprojekt 2 hade halten minskat i den rensade delen och ökat i den ej rensade 2015 jämfört med året innan. Fler provtagningar behöver göras för att få en högre upplösning i tid och rum av miljövariablerna och för att säkerställa en eventuell trend i den organiska halten samt undersöka om resultaten för plattfisken blir tydligare.

Kontakt