Bekämpningsmedel i tre gotländska vattendrag

Om publikationen

Löpnummer:
2017:14
Diarienummer:
502-723-16
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport presenterar resultat från provtagning och analyser av växtskyddsmedel i Gothemån, Snoderån och Närkån på Gotland för åren 2009-2015. Rapporten är en uppföljning till den rapport som publicerades av SLU 2009, som sammanställde data för ytvatten och grundvatten mellan 1987-2008.

Provtagning har skett kontinuerligt inom ramen för Gotlands regionala miljöövervakningsprogram i de tre vattendragen, Gothemån, Snoderån och Närkån med i snitt 1-3 provtagningstillfällen per år, vilket gör tidsserien unik i sitt slag. Provtagningen sker inom Länsstyrelsens miljöövervakning och utförs av Region Gotland.

Gotlands yta består till 27 % av åkerareal, varav den största delen odlas med gräs och betesvallar, följt av spannmålsodling. Detta påverkar förstås använda mängder av växtskyddsmedel, och i sin tur vilka halter som påträffas i vattendragen. Gotlands speciella geologi med sprickig berggrund kan också påverka vad som påträffas i åarna, samt även växtskyddsmedlens enskilda egenskaper.

Samtliga analyser av växtskyddsmedel har utförts på Sektionen för organisk miljökemi, Institutionen för vatten och miljö, SLU. Analysmetoderna är ackrediterade av SWEDAC. Under 2009 sänktes detektionsgränserna för flertalet substanser, vilket i viss mån påverkar jämförbarheten med äldre data.

Resultaten visar att halterna i vattendragen har minskat sedan mätningarna inleddes i slutet av 1980-talet. Under perioden 2009-2015 har halter över dricksvattengränsvärdet på 0,1 µg/l påträffats vid fyra tillfällen i Gothemån (bentazon, glyfosat och MCPA) och vid ett tillfälle i Närkån (glyfosat). Antalet påträffade växtskyddsmedel i ett och samma prov från vattendragen varierade mellan noll och elva substanser, vilket överensstämmer med äldre data.

Till skydd för vattenlevande organismer finns det nationella riktvärden framtagna för alla enskilda växtskyddsmedel. Resultaten från denna undersökning visar att inga halter av växtskyddsmedel i vattenprover från de tre vattendragen överskridit något riktvärde. Beräkning av toxicitetsindex visar att det sannolikt inte förekommer några potentiellt negativa effekter av växtskyddsmedel i vattendragen.

Miljöövervakning bygger på långsiktighet och fortsatta mätningar i de tre åarna är angeläget. En fortsättning på den unika tidsserien innebär exempelvis att man kan följa eventuella effekter av ett ändrat klimat som kan innebära ett annat skadetryck, nya grödor och andra typer av växtskyddsmedel på marknaden. Data från miljöövervakningen är ett värdefullt underlag för beslutsfattare och övriga samhället, både lokalt och nationellt. Det är betydelsefullt för miljöövervakningen av växtskyddsmedel att den täcker in hela växtskyddssäsongen från maj till oktober, samt att analyserna omfattar så många substanser som möjligt, för att kunna göra relevanta jämförelser över åren och även mot den nationella miljöövervakningen, samt för att inte missa eventuella nya substanser som kan påverka vattendragen.

Kontakt