Åtgärdsutredning – Reproduktionsområden och fiskväg i Ireåns vattensystem

Om publikationen

Löpnummer:
2019:9
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
53
Publikationstyp:
Rapport

Åtgärdsutredning – Reproduktionsområden och fiskväg i Ireåns vattensystem

Dammen vid Ire Kvarn är idag ett definitivt vandringshinder för uppvandrande fisk, och förslag till åtgärder för att göra den passerbar har tidigare tagits fram (Åtgärder för fiskvandring i anslutning till minikraftverket vid Ireån – Konsekvensutredning. Ekologgruppen 2018 på uppdrag av Länsstyrelsen).

För att bedöma kostnadseffektiviteten av den relativt komplicerade ombyggnaden av dammen finns behov av att dels kvantifiera de biotoper som potentiellt kan bli tillgängliga för havsvandrande öring, dels uppskatta kostnaderna för restaurering av vattendragssträckor uppströms samt anläggningen av en ny fiskväg förbi dammen.

Ekologigruppen har på uppdrag av länsstyrelsen på Gotland karterat utvalda biflödena till Ireån uppströms Ire Kvarn med avseende på förutsättningarna för reproduktion och uppväxt av havsöring. De karterade vattendragssträckorna har bedömts både utifrån befintliga kvaliteter och efter att åtgärder i form av bl a utläggning av lekgrus och sten genomförts. Vidare har kostnaderna för samtliga åtgärder beräknats, såväl i vattendragen uppströms som för anläggningen av fiskvägen .

Kontakt