Återinventering av grönfläckig padda (Bufo viridis) på Gotland 2008

Om publikationen

Löpnummer:
2009:8
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Rapport

Under våren och sommaren 2008 utfördes för tredje året i rad en omfattande inventering av grönfläckig padda Bufo viridis i Kättelviksområdet på södra Gotland. Groddjur är idag hotade över hela jorden på grund av fragmentering och förstörelse av dess habitat, miljöförstöring, klimatförändring och sjukdomar. Den grönfläckiga paddan är en av de mest hotade
groddjuren i Sverige och är här rödlistad som akut hotad (CR)(Gärdenfors 2005). Arbetet med att rädda arten har pågått under flera år i Sverige och under de senaste åren har ett nationellt arbete med att återintroducera arten på tidigare fyndlokaler pågått. Ett av dessa områden är
Gotland där det sedan 1995 har planterats ut totalt 7895 individer (Söderman 2008). Ålder och antal har varierat mellan de olika åren. Resultatet på Gotland har hittills inte varit det önskade och de två tidigare inventeringarna har varit endast en individ per år (Söderman 2007; Söderman 2008). Flera av de andra lokalerna i landet har uppvisat liknande resultat, exempelvis Öland. Däremot har utsättningarna på Lernacken i Skåne lyckats och flera lekande
par konstaterades under våren 2008 (Wiren muntligt). 2007 var det första år som man på Gotland satte ut juvenila paddor sent på året (i oktober). Den ändrade utsättningsmetodiken ingav hopp och därför var det med spänd förväntan som återinventeringen påbörjades i början av april 2008.

Kontakt