Återinventering av grönfläckig padda (Bufo viridis) på Gotland 2007

Om publikationen

Löpnummer:
2008:8
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport

Den grönfläckiga paddan Bufo viridis är Sveriges mest hotade groddjur och klassas av ArtDatabanken som Akut hotad (CR) (Gärdenfors 2005). Antalet adulta djur i Sverige uppskattades 2006 till cirka 950 stycket (Wirén 2007a). På Gotland har arten tidigare funnits men utgick sannolikt från öns fauna under mitten av 1900-talet (för mer information om historiska fynd på Gotland samt artens ekologi, se Söderman 2007). Sedan 1995 har försök gjorts med att återintroducera den grönfläckiga paddan på Gotland. Detta genom att släppa ut främst juvenila paddor som är uppfödda på NordensArk (Tabell 1). Under våren och sommaren 2006 utfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län och inom ramen för åtgärdsprogrammet för hotade arter en inventering av grönfläckig padda på de tre lokaler där arten tidigare planterats ut. Dessa var Langhammars och Farnavik på Fårö och Kättelvik på södra Gotland. Resultaten från den inventeringen samt en sammanställning av tidigare utfört arbete och observationer på ön finns redovisade i Söderman (2007). Sammanfattningsvis kan nämnas att en adult hane grönfläckig padda påträffades vid fem tillfällen vid Kättelvik och att ingen grönfläckig padda påträffades på Fårölokalerna. För att få ytterligare information om artens status i Kättelviksområdet samt eventuellt hitta möjliga orsaker till varför de utsläppta djuren inte återfunnits i önskad utsträckning har ytterligare en omfattande inventering av Kättelviksområdet gjorts under våren och sommaren 2007. Även denna gång på uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län och inom ramen för åtgärdsprogrammet för hotade arter. Fårölokalerna har under inventeringen 2007 inte besökts eftersom inget tyder på att arten har etablerat sig där (Söderman 2007). En ytterligare faktor är att alla resurser under senare år, såsom utsättningar och restaureringsarbeten, förlagts till Kättelviksområdet.

Kontakt