Alléer längs enskilda vägar på Gotland

Om publikationen

Löpnummer:
2009:12
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
73
Publikationstyp:
Rapport

För att kunna bevara och återställa de värden som finns i kulturlandskapets träd har Naturvårdsverket tagit fram ett åtgärdsprogram för de särskilt skyddsvärda träden i kulturlandskapet (Naturvårdsverket, rapport 5411, oktober 2004). Bland de prioriterade trädmiljöerna i
åtgärdsprogrammet återfinns alléerna. Att plantera alléer var något som blev populärt i slutet av 1700-talet och de flesta av våra gamla alléer härstammar sannolikt från den tiden. De i alléerna ofta gamla och ihåliga träden utgör en mycket speciell och för många arter viktig miljö. När de gamla träden i skogsmarkerna avverkades under 1800 -1900-talet har de arter
som är knutna till gamla träd fått en tillflyktsort i alléträd och andra gamla träd som växer i vårt kulturlandskap. Förutom att det numer finns ett åtgärdsprogram som inkluderar alléerna är dessa också generellt skyddade genom biotopskyddsbestämmelserna som infördes 1994. Det krävs endast fem planterade lövträd i en enkel eller dubbel rad längs en väg eller det som
tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap för att det skall räknas som en allé enligt biotopskyddsdefinitionen. Allén skall dessutom till övervägande del utgöras av vuxna träd.

Under år 2006 till 2007 har alléerna efter de enskilda vägarna inventerats för att skapa en bild av antalet och utseendet på alléerna runt ön. Alléer utmed allmän väg har vägverket låtit inventera. Metoden som användes vid inventeringen utmed enskild väg bygger dels på den så kallade KHG-05 metoden och dels det förslag till inventeringsmetod från åtgärdsprogrammet som fanns när inventeringen startade. Kriterierna för särskilt skyddsvärda träd i åtgärdsprogrammet har också använts och vissa indelningar från bland annat basinventeringsmanualen för gräsmarker.

Utmed de enskilda vägarna på Gotland har inalles 461 alléer hittats och inventerats, detta inräknat alléer där det rått viss tvekan till om de uppfyllt biotopskyddsdefinitionen, särskilt då med avseende på om träden varit planterade. Utöver dessa alléer har ytterligare 103 alléer dokumenterats utmed infarter till gårdar/hus. Dessa har inte inventerats noggrannare eftersom de ej stått på en utritad väg och för det mesta legat inne på tomtmark. Alléer förekommer över hela ön men med en aning mindre förekomst i de norra socknarna och de större barrskogbältena. Av alla de träd som inventerades i alléerna runt om på ön är cirka 9% eller mer exakt 952 stycken särskilt skyddsvärda, det vill säga att de uppfyller de kriterier för särskilt skyddsvärda träd som finns i åtgärdsprogrammet. En tredjedel av alléerna är klappade/hamlade och dominant trädslag är ask, följt av lönn och sedan lind.

Något annat som framkom under inventeringens gång är att få känner till det generella biotopskyddet och att det krävs tillstånd av länsstyrelsen för att göra någon form av ingrepp i allén som kan skada träden. Det är stor risk för att träden skadas vid olika former av väghållning (plogning, slyröjning mm). Trädsjukdomar är också ett hot mot dagens alléer. På Gotland finns i skrivande stund både almsjuka och askskottsjuka, två svampsjukdomar med hög dödlighet. Almsjukan är ännu begränsad i sin spridning medan askskottsjukan finns på hela ön.

Kontakt