Alger, kadmium och upptag i gröda - en förstudie

Om publikationen

Löpnummer:
2016:3
Diarienummer:
530-1917-14
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport

Hittills har tidigare studier främst undersökt förekomst och halt av kadmium i mark för att se vad man kan odla och hur hög halten blir i grödorna. En ny synvinkel är att undersöka grödorna som odlas på matjord med en mycket hög halt av kadmium, upp till 3,5 mg per kg torrsubstans jord. Kadmiumhalten kommer huvudsakligen från gödsling med tång från Östersjön. Tanken är att tillgängligheten av kadmium är mera betydelsefullt än halten i marken, åtminstone för vissa grödor.

Kontakt