2020-5 Undersökning av undervattensmiljön i Bästeträsk, 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2020:5

Diarienummer: 511-3749-2016

ISBN/ISSN-nr: 1653-7041

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 21

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län har Medins Havs- och Vattenkonsulter AB genomfört en djupkartering samt en undersökning av utbredning och förekomst av bottenvegetation av sjön Bästeträsk.

Insamlade djupdata presenteras i en karta i form av georefererade 1-meters kurvor.
Totalt undersöktes 354 provplatser med krattprov jämt fördelade över sjöytan. Växtmaterialet analyserades och visade att kransalger tillhörande släktet sträfsen dominerade vegetationen i Bästeträsk. Utöver sträfsen samt enstaka förekomster av fintrådiga alger observerades kärlväxterna trådnate och vårtsärv.

Kontakt