2020-5 Undersökning av undervattensmiljön i Bästeträsk, 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2020:5
Diarienummer:
511-3749-2016
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
21
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län har Medins Havs- och Vattenkonsulter AB genomfört en djupkartering samt en undersökning av utbredning och förekomst av bottenvegetation av sjön Bästeträsk.

Insamlade djupdata presenteras i en karta i form av georefererade 1-meters kurvor.

Totalt undersöktes 354 provplatser med krattprov jämt fördelade över sjöytan. Växtmaterialet analyserades och visade att kransalger tillhörande släktet sträfsen dominerade vegetationen i Bästeträsk. Utöver sträfsen samt enstaka förekomster av fintrådiga alger observerades kärlväxterna trådnate och vårtsärv.

Kontakt