Samhällsorientering

Länsstyrelsen deltar i utvecklingen av samhällsorienteringen i länet, som har till syfte att underlätta etableringen av nyanlända personer.

Samhällsorientering handlar om att underlätta nyanlända flyktingarnas etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen ska ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen.

Samhällsorienteringen ska förmedlas i dialog- och diskussionsform, anpassat efter den nyanlända personens egna förutsättningar och perspektiv. Informationen ska därför helst ges på den nyanländes modersmål.

Samhällsorienteringen ska ses som en gemensam bas där kommunernas insatser kompletteras av landsting eller region, statliga myndigheter och andra aktörer.

Målet ska vara att deltagarna utvecklar kunskap om:

  • de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
  • den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt,
  • hur samhället är organiserat,
  • praktiskt vardagsliv.

Genomförande

  • Samhällsinformationen ska omfatta minst 60 timmar.
  • Den ska om möjligt vara på deltagarens modersmål eller annat språk som denne behärskar, men kan i vissa delar ges på svenska eller svenska med tolk.
  • Pedagogiska övervägande ska vara avgörande för valet av språk.
  • Informationen ska påbörjas så snart som möjligt efter att en etableringsplan upprättats och helst vara avslutad innan första etableringsåret är till ända. Den ska kunna kombineras med arbete, studier och andra aktiviteter för att underlätta och påskynda etableringen i arbetslivet.
  • Kommunerna ansvarar för att en plan för verksamheten upprättas och att den revideras vid behov. Likaså bestämma hur samhällsorienteringen ska utformas och i vilken ordningsföljd samhällsorienteringens delar ska behandlas.
  • Kommunen ansvarar för att deltagaren erhåller ett intyg efter avslutad utbildning

Undervisningen ska präglas av dialog, diskussion och reflektion och främja deltagarnas förståelse av det svenska samhället.

Ett genomförande av samhällsorienteringen enligt förordningskraven kräver oftast en samverkan mellan flera kommuner.

Länsstyrelsen ansvarar för att följa upp samhällsorienteringen. Vi deltar även i det fortlöpande arbetet med att utveckla samhällsorienteringen.

Så här arbetar vi i Gotlands län

Gotland deltar i utbildning för samhällsinformatörer

MILSA utbildningsplattformPDF är en nationell satsning för samhälls- och hälsokommunikatörer med fokus på utbildning, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande. Projektet som har stöd från Europeiska Socialfonden och Socialdepartementet följs med stort nationellt intresse av bl.a. arbetsmarknads- och socialdepartement och världshälsoorganisationen WHO. Region Gotland deltar med två personer i den ettåriga utbildningens första intag, med start i mars 2018. Länsstyrelsen på Gotland har som samverkanspart en stödjande roll i projektet och bidrar med kostnader för medfinansiering. Deltagande i utbildning är kopplat till utvecklingsområde Hälsa och sjukvård i Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020.PDF

 Uppföljning av samhällsorienteringen

Enligt förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare ska länsstyrelserna följa upp samhällsorienteringen och varje år lämna en redovisning till regeringen.


Kontakt

E-post till resursbrevlåda