Integration

Länsstyrelsen planerar och deltar i regionalt arbetet med integrationsinsatser, och kan ge ekonomiska bidrag till kommuner.

Alla nyanlända personer ska utifrån sina egna förutsättningar få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning.

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering, genomförande och uppföljning av integrationsinsatser. Arbetet sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.

Mottagande av ensamkommande barn

Varje år kommer barn till Sverige för att söka asyl. De flesta anländer i sällskap med sina föräldrar men det finns även de som saknar medföljande vårdnadshavare. Dessa barn och ungdomar räknas som ensamkommande barn. Länsstyrelsen samordnar mottagandet av ensamkommande barn med fokus på att utveckla regional samverkan. Vi arbetar även för att det finns beredskap och kapacitet i kommunerna att ta emot ensamkommande barn.

Tidiga insatser för asylsökande personer

Tidiga insatser är verksamheter som är riktade till vuxna personer som söker asyl eller som har uppehållstillstånd men bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden och arbeta för att deltagarna snabbare kommer in i det svenska samhället. Länsstyrelsen har ett uppdrag att stärka den regionala samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer.

Samhällsorientering

Samhällsorienteringens syfte är att underlätta nyanlända personers etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen ska ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen.

Utvecklingsmedel för Gotland

Länsstyrelsen kan i år bevilja drygt 1,7 miljoner kronor till insatser för integration. Region Gotland kan ansöka om § 37 och § 37a-medel. Tidiga insatser kan ansökas av Region Gotland och organisationer inom civilsamhället. Insatser som har koppling till strategiska insatser i Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020 prioriteras liksom samverkan mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Sök bidrag

För att stärka integrationen i länet kan kommuner söka bidrag för insatser som underlättar etableringen av nyanlända personer, asylsökande personer och ensamkommande barn.

§ 37 Beredskap och mottagningskapacitet

Kommuner kan söka bidrag för att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för personer som är nyanlända och barn som är ensamkommande. Personer som beviljas tillfälligt uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå kan även omfattas av insatser.

Länsstyrelsen i Gotlands län kan i år fördela 1050 000 kronor. Ansökan senast den 30 april.

Sök här:

>Informationsbrev till Region GotlandPDF

>AnsökanWord

>Intyg samverkanspartWord

>Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020PDF

>WordStöddokument jämställdhetWord


§ 37a Flyktingguider och familjekontakter

Kommuner kan söka bidrag för att stärka och utveckla arbetet med flyktingguider och familjekontakter. Bidragen syftar till att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärningen och/eller ge socialt stöd till barn som är ensamkommande. Under 2019 är insatser som riktar sig till eller underlättar deltagande för föräldralediga och andra personer med små barn prioriterade.

Länsstyrelsen i Gotlands län kan i år fördela 460 000 kr. Ansökan senast den 30 april.

Sök här:

>Informationsbrev till Region GotlandWord

>AnsökanWord

>Intyg samverkanspartWord

>Integrationsstrategi för Gotland 2017 - 2020PDF

>Stöddokument jämställdhetWordVerksamheter för asylsökande personer

Kommuner kan söka bidrag till verksamheter för asylsökande personer. Syftet är att underlätta etableringen i Sverige och skapa en meningsfull väntan under asylprocessen. Insatserna ska främja hälsa, öka kunskaperna i svenska språket och/eller öka kunskapen om det svenska samhället och svensk arbetsmarknad.

Kontakt

E-post till resursbrevlåda