Integration

Länsstyrelsen planerar och deltar i regionalt arbete med integrationsinsatser, och kan ge ekonomiska bidrag till kommuner.

Alla nyanlända personer ska utifrån sina egna förutsättningar få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning.

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering, genomförande och uppföljning av integrationsinsatser. Arbetet sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.

Mottagande och etablering av nyanlända

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelserna har tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar för bosättningen av nyanlända personer.

Mottagande av ensamkommande barn

Varje år kommer barn till Sverige för att söka asyl. De flesta anländer i sällskap med sina föräldrar men det finns även de som saknar medföljande vårdnadshavare. Dessa barn och ungdomar räknas som ensamkommande barn. Länsstyrelsen samordnar mottagandet av ensamkommande barn med fokus på att utveckla regional samverkan. Vi arbetar även för att det finns beredskap och kapacitet i kommunerna att ta emot ensamkommande barn.

Tidiga insatser för asylsökande personer

Tidiga insatser är verksamheter som är riktade till vuxna personer som söker asyl eller som har uppehållstillstånd men bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden och arbeta för att deltagarna snabbare kommer in i det svenska samhället. Länsstyrelsen har ett uppdrag att stärka den regionala samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer.

Samhällsorientering

Samhällsorienteringens syfte är att underlätta nyanlända personers etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen ska ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen.

Så här arbetar vi på Gotland

På Gotland samverkar och samarbetar ett flertal aktörer kring mottagande av asylsökande och nyanlända, inkluderat barn som ensamkommande. Länsstyrelsen samordnar två forum för samverkan: Integrationsråd (myndigheter) och Regionala samverkanskonferenser (myndigheter och aktörer inom civilsamhället). Därutöver sker även samverkan med ex. volontärsnätverk och näringsliv.

Länsstyrelsens och Region Gotland beslutade i september 2017 om en Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020PDF. Strategin som har tagits fram i bred samverkan anger övergripande mål och strategisk inriktning för det gotländska integrationsarbetet. Målgrupp är alla oss som lever, bor och verkar på Gotland, offentlig sektor, näringsliv, civilsamhällets organisationer och övriga aktörer som utför insatser inom integration.Strategin ger vägledning för varje aktörs insatser på integrationsområdet. Länsstyrelsen tillämpar och följer upp strategin med stöd av en intern Handlingsplan för Integrationsstrategi för 2019PDF och medverkan i Gotlands Integrationsråd, som är strategisk plattform och samverkansforum för integration.

 Övergripande integrationsmål

Ett gotländskt samhälle som präglas av mångfald med lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för kvinnor/män och flickor/pojkar och personer med annan könsidentitet. En strävan är att varje individ ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar leva ett självständigt liv med egen försörjning och deltagande i samhället på samma villkor som andra. Individen upplever sig trygg och delaktig i det gotländska samhället. 

Sök bidrag

För att stärka integrationen i länet kan kommuner söka bidrag för insatser som underlättar etableringen av nyanlända personer, asylsökande personer och ensamkommande barn.

Utvecklingsmedel för Gotland

Länsstyrelsen kan under 2019 bevilja drygt 1,7 miljoner kronor till insatser för integration. Region Gotland kan ansöka om § 37 och § 37a-medel. Tidiga insatser kan ansökas av Region Gotland och organisationer inom civilsamhället. Insatser som har koppling till strategiska insatser i Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020 prioriteras liksom samverkan mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelsen hade ett utlysningsmöte den 20 februari för information om utvecklingsmedlenPowerpoint.

§ 37 Beredskap och mottagningskapacitet

Kommuner kan söka bidrag för att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för personer som är nyanlända och barn som är ensamkommande. Personer som beviljas tillfälligt uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå kan även omfattas av insatser.

Länsstyrelsen i Gotlands län kan i år fördela 1050 000 kronor. Efter en första utlysningsomgång som avslutats återstår nu 99 800 kr att ansöka om. Sista ansökningsdag är den 30 september 2019.

Sök här:

>Informationsbrev till Region GotlandPDF

>AnsökanWord

>Intyg samverkanspartWord

>Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020PDF

>WordStöddokument jämställdhetWord


§ 37a Flyktingguider och familjekontakter

Kommuner kan söka bidrag för att stärka och utveckla arbetet med flyktingguider och familjekontakter. Bidragen syftar till att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärningen och/eller ge socialt stöd till barn som är ensamkommande. Under 2019 är insatser som riktar sig till eller underlättar deltagande för föräldralediga och andra personer med små barn prioriterade.

Länsstyrelsen i Gotlands län kan i år fördela 460 000 kr. Ansökan senast den 30 april.

Sök här:

>Informationsbrev till Region GotlandWord

>AnsökanWord

>Intyg samverkanspartWord

>Integrationsstrategi för Gotland 2017 - 2020PDF

>Stöddokument jämställdhetWordVerksamheter för asylsökande personer

Kommuner och organisationer inom civilsamhället kan söka bidrag till verksamheter för asylsökande personer. Syftet är att underlätta etableringen i Sverige och skapa en meningsfull väntan under asylprocessen. Insatserna ska främja hälsa, öka kunskaperna i svenska språket och/eller öka kunskapen om det svenska samhället och svensk arbetsmarknad.

 

Utlysningsperiod nummer 2 öppnar den 20 augusti och stänger den 20 september. Medel som har fördelats till Gotland är 108 625 kronor.  

Kontakt

E-post till resursbrevlåda