Tillväxt

Länsstyrelserna arbetar för en hållbar tillväxt och utveckling i länet med målet att alla ska ha möjlighet att bo, utvecklas och driva företag.

För att skapa en hållbar tillväxt behöver arbete ske inom många olika områden som är viktiga för länet. Ofta innefattar det arbete inom områden som:

  • landsbygd,
  • energi- och klimat,
  • miljöskydd,
  • samhällsplanering
  • social hållbarhet.

Alla län i Sverige har dock olika förutsättningar och behov. Det är därför viktigt att det regionala tillväxtarbetet anpassas efter de egna förutsättningarna i länet.

Så arbetar vi med regional tillväxt

På Gotland är det Region Gotland som har det övergripande regionala utvecklingsansvaret. Det innebär att Länsstyrelsen har en stödjande och främjande roll. För att skapa hållbar tillväxt i länet arbetar vi därför med samverkan, deltar i arbetet med att ta fram strategier och fördelar bidrag för strategiska utvecklingsinsatser.

Främja samverkan och utformningen av strategier

För att skapa tillväxt i länet behöver vi arbeta tillsammans. Länsstyrelsen arbetar därför för att samordna och skapa förutsättningar för samverkan mellan viktiga aktörer i länet såsom statliga myndigheter, Region Gotland, näringsliv, föreningar och andra frivilligorganisationer. Vi samverkar också med kommunerna, näringslivet och andra organisationer för att uppnå de nationella målen för regional tillväxtpolitik. Samverkan är inte minst viktig när regionala strategier tas fram för hur länet ska utvecklas vilket kräver anpassning efter de särskilda förutsättningar och behov som finns i länet.

Länsstyrelsen ska också främja en effektiv konkurrens i privata och offentliga verksamheter till nytta för dig som konsument och skattebetalare. Konkurrens stimulerar till en bättre användning av samhällets resurser och gör det möjligt för nya företag att komma in på marknaden. För att konkurrensen ska fungera behövs effektiva spelregler. Konkurrenslagen (2008:579) anger ramarna för vad som är tillåtet.

Förenkla för företag

Som en del i regeringens politik för jobb, välfärd och hållbar tillväxt har Länsstyrelsen i uppdrag att verka för att förenkla för företag. Vårt arbete med att förenkla för företag bidrar till ett bra företagsklimat och därmed en positiv utveckling för Gotland.

Finansiering av utvecklingssatsningar

Länsstyrelsen fördelar några bidrag och stöd för strategiska utvecklingssatsningar i länet inom ramen för Landsbygdsprogrammet. Programmet innehåller satsningar i form av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden. Åtgärderna i programmet finansieras gemensamt av Sverige och EU.

Kontakt