Havsplanering

Vi är många som ska samsas om havet och havsplaneringen är till för att visa hur vi ska använda havet effektivt och hållbart, både nu och i framtiden. Syftet med havsplanen är att visa statens samlade syn på användningen av vårt gemensamma hav och handlar om att styra utvecklingen mot den framtid vi vill ha.

Den statliga havsplaneringen leds av Havs- och vattenmyndigheten och omfattar Sveriges tre havsplanområden: Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken. Planeringen görs tillsammans med landets 14 kustlänsstyrelser, centrala myndigheter, regionala organ, kustkommuner samt bransch- och intresseorganisationer. Regeringen ska fatta beslut om havsplanerna senast 2021.

Havsplanering är ett viktigt verktyg för att göra avvägningar mellan olika intressen och anspråk på havet.

Bildtext: Havsplanering är ett viktigt verktyg för att göra avvägningar mellan olika intressen och anspråk på havet. Illustration: Havs- och vattenmyndigheten

Länsstyrelsens roll i havsplaneringen

Havsplaneringen är beroende av kunskap och planeringsunderlag från kommunal och regional nivå. Som kustlänsstyrelse har vi rollen att stödja och underlätta kommuners och regioners deltagande i havsplaneringen. Länsstyrelsens uppgift är också att bidra med expertsynpunkter på Havs- och vattenmyndighetens bedömningar av nationella och regionala värden inom länen.

Överlapp mellan statlig och kommunal planering

Kommunernas ansvar för översiktsplanering omfattar all mark och vatten. För kustkommunernas del innebär det att även kustvatten och territorialvatten ska inkluderas i den fysiska planeringen. Länets kustkommuner har en nyckelroll i planeringen av Östersjön, inte minst eftersom den statliga havsplanen och kommunernas översiktsplaner överlappar i vissa delar. Genom att se till att den statliga och kommunala planeringen går i takt skapar vi tydlighet och förutsägbarhet inför framtida utveckling och användning av havet. Havsplanen blir vägledande för kommunernas översiktsplanering och vid tillståndsprövningar.

I territorialhavet överlappar den statliga havsplanen med kommunens översiktsplan.

I territorialhavet överlappar den statliga havsplanen med kommunens översiktsplan. Illustration: Havs- och vattenmyndigheten

Kontakt