Vattenorganisationer

Vattenvårdsförbund, vattenvårdsföreningar, vattenförbund och vattenråd är ideella organisationer där kommuner, markägare, kraftbolag, industrier och andra intressenter kan ingå. Länsstyrelsens roll i organisationerna kan vara mycket varierande.

De olika vattenorganisationerna är regionala eller lokala samverkansorgan. Här kan deltagarna mötas och diskutera sig fram till gemensamma lösningar i vattenfrågor. Länsstyrelsen kan i vissa fall vara medlem i organisationerna och kan ha en samordnande och stödjande roll.

Vattenråd

Vattenråd är lokala samverkansorgan där berörda aktörer kan mötas och diskutera fram gemensamma lösningar i vattenfrågor.

Länsstyrelsen och vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt har arbetat för att vattenråd ska bildas och vara det naturliga forumet för samverkan inom avrinningsområdet.

I alla områden kring större vattendrag, så kallade avrinningsområden, har det bildats vattenråd vars roll är att hjälpa myndigheter med kunskap om det egna vattenområdet och föra ut föreslagna åtgärder på lokal nivå. Däremot är vattenrådet ingen myndighet, och tar inte över ansvar från någon deltagare, utan är tänkt som en mötesplats där olika perspektiv kan bytas mot varandra.

Vattenrådens organisation ser lite olika ut beroende på lokala förutsättningar. Vattenråd ska representera alla intressen i området och ge alla som berörs av vattnet möjlighet att delta i diskussionerna.

På Gotland finns det idag sju vattenråd som täcker in stora delar av länet.

Kontakt