Energi och klimat

Länsstyrelsen leder det regionala arbetet med energiomställningen och minskad klimatpåverkan. Vi samordnar arbetet och ger stöd till näringsliv, kommuner och myndigheter i dessa frågor. Det handlar till exempel om regional energi- och klimatstrategi, ekonomiska stöd och arenor för samverkan och kunskap.

För att vi ska uppnå uppsatta energi- och klimatmål behöver näringsliv, kommuner och myndigheter samarbeta. Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, öka takten för energieffektivisering och öka andelen förnybar energi.

Vad gör Länsstyrelsen?

 • Vi använder externa råd och ansvarar för att tillsammans med andra aktörer ta fram regionala energi- och klimatstrategier med utgångspunkt i riksdagens energi- och klimatmål.
 • Vi arbetar med att förmedla kunskap och ge inspiration samt fördela ekonomiska stöd för att bidra till målen.
 • Vi arbetar för att energi och klimat ska bli en integrerad del i alla verksamhets- och politikområden.

I Vision Gotland 2025, antagen av Region Gotland, finns ett övergripande mål att Gotland ska vara en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor. En regional energi- och klimatstrategiPDF samt Klimat- och energimål för Gotland 2012-2020PDF har tagits fram i bredsamverkan med intressenter på ön. Dessa dokument visar hur vi ska kunna bidra till att klara de nationella energi- och klimatmålen.

Lämna synpunkter till Gotlands nya energi- och klimatstrategi

Under 2018-2019 pågår ett gemensamt arbete med att ta fram en ny långsiktig energi- och klimatstrategi på Gotland tillsammans med lokala och regionala aktörer. Eventuella synpunkter på remissen kan lämnas fram till den 15 maj 2019.

Remiss - Tillsammans mot 2030 - En energi- och klimatstrategi för GotlandPDF

Missiv till remiss - Tillsammans mot 2030 - En energi- och klimatstrategi för GotlandPDF

Statistik

Länsstyrelsen tar fram energi- och klimatstatistik, som kan användas för planering och uppföljning. I den nationella emissionsdatabasen hittar du nationell och regional statistik för utsläpp av växthusgaser.

Nationella emissionsdatabasenlänk till annan webbplats

En avstämning av hur det går med Gotlands klimat- och energimål sammanställdes i dokumentet för Energiläget 2017.

Energiläget 2017 - en avstämning av Gotlands klimat- och energimålPDF

Nationella stöd

Länsstyrelsens energi- och klimatsamordning (LEKS) driver flera utvecklingsprojekt inom energi och klimat, för att lyfta samhället inom dessa områden. Inom projekten har vi tagit fram olika vägledningar och handläggarstöd, som kan hjälpa dig som arbetar med energi- och klimatfrågor inom till exempel miljöprövning, energitillsyn, översiktsplanering och hållbart jordbruk.

Visste du att industrin står för närmare 40 % av Sveriges energianvändning? Det innebär att energitillsynen i miljöfarlig verksamhet har en viktig del i hur vi ska uppnå nationella miljömål. För att hjälpa dig som tillsynshandläggare har Länsstyrelsen tagit fram ett handläggarstöd för energitillsyn av miljöfarlig verksamhet.

Handläggarstöd vid energitillsyn (PDF)PDF

Handläggarstödet innehåller:

 • Information om lagar inom området
 • Råd för att planera, genomföra och utvärdera ett tillsynsbesök
 • Grundläggande fakta om energi
 • Konkreta exempel på bland annat kontrollfrågor vid tillsynsbesök

Handläggarstödet vänder sig till:

 • Länsstyrelsens handläggare inom tillsyn och tillsynsvägledning
 • Kommunernas handläggare inom tillsyn
 • Verksamhetsutövare

Kontaktperson:

Ingela Höök, Länsstyrelsen Västra Götaland

Upphandlar du kurser i sparsam körning för jordbruk? För att kurser i sparsam körning ska spara både pengar och klimat behöver de uppfylla vissa minimumkrav. Här kan du ta del av riktlinjer för att veta vilka kvalitetskrav du ska ställa på kurserna. Underlaget består av en rapport och en broschyr som sammanfattar riktlinjerna inom konceptet SPAK-jordbruk. SPAK står för SPARsam Körning.

Broschyr: Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk (PDF)PDF

Rapport: Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk (PDF)PDF

Broschyren innehåller:

 • Riktlinjer för allmänna krav
 • Riktlinjer för krav på innehåll och utförande
 • Exempel på kursupplägg

Underlaget vänder sig till:

 • Upphandlare av kurser i sparsam körning
 • Andra som kommer i kontakt med sparsam körning för jordbruk

Kontaktperson:

Aino Inkinen, Länsstyrelsen Uppsala

Miljöprövningar är ett utmärkt tillfälle för att arbeta med energifrågor. Om vi får in energiaspekten redan i samrådsfasen kan företagens redovisningar av energianvändningen bli mer detaljerade. Det gäller både i ansökan och i miljökonsekvensbeskrivningen.

Länsstyrelsen har tagit fram en vägledning till hur energiaspekten kan inkluderas i miljöprövningar – hela vägen från samråd till beslut. Det leder förhoppningsvis till ökad energihushållning och energieffektivare verksamheter.

Vägledning – energi i miljöprövningar (PDF)PDF

Vägledningen innehåller:

 • En genomgång av krav och bestämmelser för energiaspekter
 • Förslag på energiaspekter som kan ingå i miljöprövningar
 • Checklistor för energiaspekter
 • Förslag på energivillkor

Vägledningen vänder sig till:

 • Verksamhetsutövare
 • Länsstyrelser i samrådsfasen
 • Miljöprövningsdelegationer

Kontaktperson:

Ola Lindén, Länsstyrelsen Östergötland

Hållbar översiktsplanering handlar om att ta hänsyn till energi- och klimatfrågor redan i översiktsplaner och detaljplaner. Här har du som arbetar som planhandläggare en viktig roll, och Länsstyrelsen har därför sammanställt en vägledning som du kan använda när du granskar, reviderar eller tar fram nya översiktsplaner. Det finns även en checklista, framtagen av Länsstyrelsen i Hallands län, som kan hjälpa dig att få in energi- och klimataspekten i både översiktsplaner och detaljplaner.

Vägledning - Planera för hållbarhet (PDF)PDF

Checklista för begränsad klimatpåverkan i den fysiska planeringen (PDF)PDF

Underlaget innehåller:

 • Information om vad som bör ingå i olika typer av översiktsplaner
 • Checklista för energi- och klimatfrågor i översiktsplaner och detaljplaner.

Underlaget vänder sig till:

 • Länsstyrelsens handläggare för översiktsplaner och detaljplaner
 • Kommunernas handläggare för översiktsplaner och detaljplaner

Kontaktperson:

Ylva Sardén, Länsstyrelsen Norrbotten

Länsstyrelsen och Energimyndigheten driver sedan 2016 projektet ”Incitament för energieffektivisering”.

Projektet går ut på att Länsstyrelsens och kommunernas tillsynspersonal får utbildning inom energifrågor. Från 2018 kan du få hjälp av dem i arbetet med energieffektivisering i ditt företag. Detta sker i samband med den redan befintliga miljötillsynen, och är kostnadsfritt.

Incitament för energieffektivisering på Energimyndighetens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det finns flera olika typer av stöd till minskad klimatpåverkan, energieffektivisering och övergång till förnybar energi. Stöden hanteras inom olika program och av olika organisationer. Länsstyrelserna har tagit fram sammanställning om vilka stöd och bidrag finns för att göra åtgärder för att förbättra miljön.

Sammanställning - Var finns pengarna? 

Kontakta gärna oss på Länsstyrelsen för ytterligare vägledning.

Projekt: Fysisk planering för ett robust och förnyelsebart energisystem

Projektet som pågår mellan 2019–2020 handlar i korthet om att:

 • identifiera och synliggöra behov inom fysisk planering - nulägesanalys,
 • öka kunskapen och kapaciteten för integrering av energi- och klimataspekter i samhällsplaneringen,
 • ta fram vägledningar och indikatorer för uppföljning,
 • öka samordning inom och mellan olika aktörer,
 • engagera målgruppen Region Gotland och Länsstyrelsen tjänstepersoner samt externa aktörer i att koppla samman energifrågor med samhällsplanering.

Projektet är finansierat av Energimyndigheten inom programmet – Lokal och regional kapacitetsutveckling för energiomställning och minskat klimatpåverkan och ingår som en del i färdplanen för Energipilot Gotland.

Projektet: Fysisk planering för ett robust och förnyelsebart energisystemPDF

Klimatanpassning

Tyngdpunkten i klimatanpassningsarbetet är att öka kunskapen om klimatförändringen och dess konsekvenser, och genom dialog stimulera till åtgärder för att förebygga
framtida problem.

Kontakt