Risk för gräsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Funktionshinder

Länsstyrelsen ger stöd till kommuner och regioner i arbetet med att genomföra funktionshinderpolitiska planer och strategier.

För att levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning ska förbättras krävs det att kommuner, regioner och andra aktörer i samhället arbetar strategiskt och långsiktigt. Under perioden 2021–2023 genomför Länsstyrelsen stödjande aktiviteter i arbetet med funktionshinderspolitiken.

Stöd i det funktionshinderpolitiska arbetet

Kommuner och regioner kan få stöd i arbetet med att genomföra funktionshinderpolitiska planer och strategier och åtgärder som ökar delaktigheten och tillgängligheten i samhället. Stödet utformas successivt i dialog med länets aktörer och utgår från behovet och förutsättningarna i de egna organisationerna.

Länsstyrelsen bidrar med att:

  • utveckla samverkan mellan länets aktörer för att genomföra tvärsektoriella insatser.
  • arrangera utbildningar och andra insatser för kompetensutveckling, bland annat för att öka kunskapen om det nationella funktionshinderpolitiska målet och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
  • fånga upp lokala och regionala behov och utgöra länk mellan nationell, regional och lokal nivå.
  • samråda med länets funktionshindersorganisationer.

Uppdrag inom funktionshinderpolitiken

Vid samråd, beslut och andra åtgärder ska länsstyrelsen verka för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Från och med januari 2018 har länsstyrelsen även fått i uppdrag att, i samarbete med Myndigheten för delaktighet (MFD) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), stödja landsting och kommuner att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier och planer. Jämställdhets- och barnperspektiv ska särskilt beaktas. Under 2018 görs en behovskartläggning och 2019-2023 genomförs stödinsatser till Region Gotland.

Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken Länk till annan webbplats.

Kartläggningar i samarbete med Myndigheten för delaktighet

Länsstyrelsen har tillsammans med Myndigheten för delaktighet genomfört kartläggningar och analyser av regionernas och kommunernas behov av stöd inom funktionshinderspolitiken. Kartläggningen ligger till grund för det stöd som ges till kommuner och regioner.

Myndigheten för delaktighet är en central aktör inom funktionshindersområdet som bidrar med kunskap och stöd.

Nationellt mål för funktionshinderpolitiken

Målet för funktionshinderpolitiken är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till jämställdhet och att barnrättsperspektivet beaktas.

Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken på Regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

E-post till resursbrevlåda