Funktionshinder

Länsstyrelsen ger stöd till kommuner och regioner i arbetet med att genomföra funktionshinderpolitiska planer och strategier.

För att levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning ska förbättras krävs det att kommuner, landsting och andra aktörer i samhället arbetar strategiskt och långsiktigt. Under perioden 2019–2020 kommer Länsstyrelsen därför att genomföra stödjande aktiviteter i arbetet med funktionshinderspolitiken.

Få stöd i det funktionshinderpolitiska arbetet

Kommuner och landsting/regioner kan få stöd i arbetet med att genomföra funktionshinderpolitiska planer och strategier och åtgärder som ökar delaktigheten och tillgängligheten i samhället. Stödet utformas successivt i dialog med länets aktörer och utgår från behovet och förutsättningarna i de egna organisationerna.

Länsstyrelsen kommer också att bidra med att:

  • utveckla samverkan mellan länets aktörer för att genomföra tvärsektoriella insatser
  • arrangera utbildningar och andra insatser för kompetensutveckling, bland annat för att öka kunskapen om det nationella funktionshinderpolitiska målet och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättninglänk till annan webbplats.
  • fånga upp lokala och regionala behov och utgöra länk mellan nationell, regional och lokal nivå
  • samråda med länets funktionshindersorganisationer.

Uppdrag inom funktionshinderpolitiken

Vid samråd, beslut och andra åtgärder ska länsstyrelsen verka för tillgänglighet och delaktighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Från och med januari 2018 har länsstyrelsen även fått i uppdrag att i samarbete med Myndigheten för delaktighet(MFD) och i samråd med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) stödja landsting och kommuner att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier och planer, i enlighet med vad som framgår av proposition Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken(2016/17:188) länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Lättläst svenska)länk till annan webbplats. Jämställdhets- och barnperspektiv ska särskilt beaktas. Under 2018 görs en behovskartläggning och 2019-2020 genomförs stödinsatser till Region Gotland.

I länk nedan finns PDF-fil som kan läsas med hjälp av talsyntes:

talsyntes för uppläsningPDF

Utbildning på Gotland den 13 mars 2019

Länsstyrelsen har i samverkan med Region Gotland och Myndigheten för delaktighet anordnat utbildning om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, lokal struktur för dialog och tillgänglighetsarbete.PDF Utbildningen riktade sig till ett 50-tal förtroendevalda, tjänstemän och medlemmar i berörda organisationer. Presentationer som visades under utbildningen finns nedan.

Region Gotlands struktur för dialog och samrådPowerpoint, Cora Juniwik, Region Gotland

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Nationella mål och inriktning för funktionshinderpolitikenPowerpoint - Mille Salomaa-Lindström, Myndigheten för delaktighet

Länsstyrelsens roll i funktionshinderpolitikenPowerpoint - Annette Johansson, Länsstyrelsen

Tillgänglighet i praktiken, lokala exempelPowerpoint - Emilia Friberg Olsson, Teknikförvaltningen

Samarbete med Myndigheten för delaktighet (MFD)

Länsstyrelsen bidrar med stöd i samarbete med Myndigheten för delaktighet (MFD). MFD är en central aktör inom funktionshindersområdet som bidrar med kunskap och stöd.

Under 2018 har Länsstyrelsen och MFD genomfört kartläggningar och analyser av kommuners och landstings/regioners arbete och stödbehov inom funktionshinderspolitiken. Det är kartläggningen som ligger till grund för stödet till kommuner och landsting/regioner under 2019–2020.

Det nationella målet för funktionshinderpolitiken

Målet för funktionshinderpolitiken är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till jämställdhet och att barnrättsperspektivet beaktas.

Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken (regeringen)länk till annan webbplats

Kontakt

E-post till resursbrevlåda