Skyddsobjekt

Du som bedriver samhällsviktig verksamhet som behöver förstärkt skydd kan ansöka om att få byggnader, andra anläggningar, områden och objekt beslutade som skyddsobjekt.

Vad är ett skyddsobjekt?

Skyddsobjekt är benämningen på byggnader, andra anläggningar, objekt och områden som enligt skyddslagen kan behöva ett förstärkt skydd mot sabotage, terroristbrott, grovt rån, spioneri och röjande av andra hemliga uppgifter som rör totalförsvaret.

Ett beslut om skyddsobjekt innebär att obehöriga inte har tillträde till skyddsobjektet. Detta kallas tillträdesförbud. I tillträdesförbudet ingår även att man inte får flyga över skyddsobjektet med obemannade farkoster, som till exempel drönare.

Genom ett särskilt beslut kan tillträdesförbudet kompletteras med ett förbud mot att göra avbildningar, beskrivningar eller mätningar av eller inom skyddsobjektet. Exempelvis är det då förbjudet att fota eller teckna av skyddsobjektet.

Om det räcker för att tillgodose skyddsbehovet, får tillträdesförbudet ersättas av ett avbildningsförbud eller av ett förbud mot att bada, dyka, ankra eller fiska.

Skyddslagen på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Skyddsförordningen på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Så känner du igen ett skyddsobjekt

Ett skyddsobjekt är vanligtvis utmärkt med gula skyltar. Skyltarna sitter på skyddsobjektet eller på avgränsningar i området runt skyddsobjektet, exempelvis på ett staket eller en grind. På skylten framgår det vem som beslutat om skyddsobjektet, utifrån vilket lagrum och vilka förbud som gäller.

En gul skylt med texten skyddsobjekt


Exempel på hur en skylt kan se ut vid ett skyddsobjekt. Här är det förbjudet att beträda platsen och det är även förbjudet att avbilda (fotografera, mäta, rita av) objektet.

Ansöka om skyddsobjekt

Om du vill ansöka om att få en byggnad, anläggning, ett objekt eller ett område klassat som skyddsobjekt ansöker du om det hos länsstyrelsen i det län där objektet finns. I ansökningsblanketten nedan finns instruktioner för hur den ska fyllas i. En ansökan per objekt krävs.

Blankett för ansökan om skyddsobjektPDF

Du som ansöker om beslut om skyddsobjekt ansvarar för att distribueringen av ansökan sker på ett säkert sätt. Uppgifterna kan exempelvis skickas till länsstyrelsen med en godkänd speditör i ett säkerhetskuvert eller lämnas in direkt till länsstyrelsen för vidare handläggning.

Länsstyrelsens bedömning och avvägningar

När Länsstyrelsen har mottagit ansökan görs en bedömning och en intresseavvägning innan beslut fattas. Kriterierna enligt skyddslagen måste vara uppfyllda och beslutet ska, om möjligt, inte medföra skada eller olägenhet för andra allmänna eller enskilda intressen. Skyddsobjektet får inte heller vara mer omfattande eller ingripande än vad som är nödvändigt för att behovet av skydd ska vara tillräckligt.

När Länsstyrelsen har fattat beslutat i ärendet skickas detta till kontaktpersonen som angetts i ansökan.

Objektsägarens ansvar

Du som ansvarar för ett skyddsobjekt bör göra en analys där du preciserar ur vilket perspektiv verksamheten är skyddsvärd och hur förbuden som följer med ett beslut om skyddsobjekt ska upprätthållas.

Skydd och bevakning bör vara dimensionerat efter skyddsvärdet. För att skyddslagen ska kunna tillämpas rätt ska en tydlig avgränsning finnas och objektet ska märkas med de förbud som gäller.

Du bör också ta fram en noggrann beskrivning eller instruktion till dem som ska sköta bevakningen av skyddsobjektet. Av instruktionen bör eventuella förbud och variationer av förbud framgå. Det bör med tydlighet framgå och dokumenteras hur behörighet för tillträde regleras och styrs, vem som är behörig samt vem som beslutar om behörighet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län