Säkerhetsskydd

Bedriver du en verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet? Då omfattas din verksamhet av säkerhetsskyddslagen. Lagen syftar till att skydda säkerhetskänslig verksamhet mot bland annat spioneri, sabotage och terroristbrott.

Säkerhetsskydd regleras i säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen. Den nuvarande lagstiftningen trädde i kraft den 1 april 2019 och gäller för alla som bedriver verksamhet som har betydelse för Sveriges säkerhet, oavsett om den bedrivs i offentlig eller privat regi.

Säkerhetsskyddslagen på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Säkerhetsskyddsförordningen riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Krav på säkerhetskänslig verksamhet

Säkerhetsskyddslagen ställer krav på dig som bedriver säkerhetskänslig verksamhet att göra en säkerhetsskyddsanalys. I analysen utreder du vad som ska skyddas, mot vilka hot och på vilket sätt. Säkerhetsskyddsanalysen ska visa vilka säkerhetsskyddsåtgärder som behövs. Åtgärderna delas in i informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet och handlar till exempel om att:

  • genomföra säkerhetsprövning innan anställning eller anlitande av personal som kommer att ta del av information som rör Sveriges säkerhet
  • förhindra att information som rör Sveriges säkerhet röjs och
    hålla obehöriga utanför verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet

Länsstyrelserna ansvarar för tillsyn över säkerhetsskyddet hos enskilda verksamhetsutövare som bedriver annan säkerhetskänslig verksamhet än sådan som ryms inom ansvarsområdet för Affärsverket svenska kraftnät, Transportstyrelsen och Post- och telestyrelsen. Enskilda verksamhetsutövare kan bland annat vara företag.

Länsstyrelserna får inom sitt tillsynsområde även utöva tillsyn över säkerhetsskyddet hos leverantörer som omfattas av ett säkerhetsskyddsavtal och hos underleverantörer som leverantören har anlitat inom ramen för säkerhetsskyddsavtalet.

Kontakt

Kontakta oss om du har några frågor om säkerhetsskydd.