Så påverkar omvärldsläget samhället

Med anledning av kriget i Ukraina och den allvarliga säkerhetspolitiska situationen i Europa har Länsstyrelsen fått flera uppdrag. Ett uppdrag är att vi veckovis redovisar hur det svenska samhället påverkas i varje län.

Rysslands invasion av Ukraina påverkar omvärlden och Sverige på flera olika sätt. Länsstyrelsen har fått flera uppdrag för att möta de behov som uppstått.

Lägesbilder som beskriver effekter i länen

Alla 21 länsstyrelser ska regelbundet redovisa lägesbilder om hur den ryska invasionen av Ukraina påverkar det svenska samhället i respektive län. Lägesbilderna redovisar effekterna av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde inom följande områden:

  • migrationsrelaterade frågor
  • cybersäkerhet
  • desinformation
  • påverkan på samhällsekonomi och näringsliv
  • samhällets funktionalitet
  • andra konsekvenser i länen.

För att hantera uppdraget har ett gemensamt nationellt kansli för alla länsstyrelser bildats. Det samordnas av Länsstyrelsen i Stockholm. Kansliet sammanställer de 21 lägesbilderna till en nationell lägesbild. Lägesbilden sammanfattar de effekter, utmaningar och åtgärder som kommuner och andra aktörer i länen har identifierat på en övergripande nivå. Lägesbilden publiceras varannan vecka (udda veckor).

Länsstyrelsernas samlade nationella lägesbild den 6 december 2022 Pdf, 227.1 kB.

Energisituationen

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

Stöd i energibesparing

Länsstyrelsen ger stöd till kommuner och regioner i arbetet med åtgärder för att göra energibesparingar. Energimyndigheten ger tips och råd på hur allmänhet, företag och organisationer kan minska sin elanvändning.

Kampanjen Varje kilowattimme (kWh) räknas på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Myndighetsgemensam information till skyddssökande från Ukraina

Länsstyrelserna har tillsammans med MSB och Migrationsverket tagit fram ett informationsmaterial för människor som har flytt från kriget i Ukraina. Syftet med materialet är att hjälpa personer som har flytt till Sverige från Ukraina att

  1. ansöka om skydd i Sverige hos Migrationsverket, enligt massflyktsdirektivet
  2. hitta samlad information om det svenska samhället på Informationsverige.se. Webbplatsen beskriver hur det till exempel fungerar med boende, vård, husdjur, skola och arbete.

Skydd enligt massflyktsdirektivet på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

De samhällsaktörer som möter skyddssökande från Ukraina i sin verksamhet får gärna använda informationsmaterialet.

Ladda ned informationsmaterialet på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Krisstöd till jordbruket och yrkesfisket

Producenter inom fjäderfä- och animaliesektorn i jordbruket, växthusföretag och yrkesfiskare som drabbats av ökade kostnader till följd av kriget i Ukraina har kunnat ansöka om ekonomiskt stöd. Ansökningsperioderna är avslutade.

Genomförda uppdrag

Under våren 2022 samverkade Länsstyrelserna med Migrationsverket för att få en jämn fördelning av skyddsbehövande ukrainare över hela landet. Myndigheterna förde bland annat dialoger med kommunerna i respektive län för att åstadkomma detta.

Från och med den 1 juli 2022 gäller den nya lag som innebär att kommunerna efter anvisning av Migrationsverket har ansvaret för att ordna boende åt skyddsbehövande från Ukraina.

Den 25 mars redovisade länsstyrelserna en inventering med drygt 74 000 tillfälliga boendeplatser för Migrationsverket att använda utifrån behov. Boendeplatserna är tänkta att användas för människor som flytt Ukraina och andra länder. Inventeringen omfattade en lista med lägenheter, skolor, idrottshallar, campingplatser, stugbyar, semesteranläggningar, vandrarhem, modulboenden och lagerlokaler. Länsstyrelserna gjorde inventeringen på uppdrag av regeringen.

Uppdatering av boendeinventering den 5 april

Länsstyrelserna uppdaterade den 5 april inventeringen av tillfälliga boendeplatser. Det totala antalet boendeplatser som Migrationsverket kan använda utifrån behov uppgår nu till 73 647 stycken istället för 74 042 boendeplatser som uppgavs den 25 mars.

Bakgrunden till uppdateringen är att den ursprungliga listan inkluderade alla boendeplatser som kommuner med flera rapporterat in till och med morgonen den 25 mars. Under fredagen den 25 mars drog några aktörer tillbaka sina platser medan andra aktörer tillkom med ytterligare boendeplatser. Utöver detta förekom även ett skrivfel i den ursprungliga listan, vilket bidragit till att antalet platser i Gotlands län minskat från 3 278 till 1 684 platser i den uppdaterade listan.

Den 11 mars redovisade länsstyrelserna 14 300 tillfälliga boendeplatser som Migrationsverket kan använda om de behöver/vid behov. Antalet tillfälliga boendeplatser kommer från en inventering av tillfälliga boendeplatser som länsstyrelserna genomförde i landets kommuner med anledning av händelseutvecklingen i Ukraina. Inventeringen gjordes utifrån en hemställan från Migrationsverket till länsstyrelserna den 8 mars om att inventera tillfälliga boendeplatser i sex län. Den 10 mars kompletterades hemställan med en förfrågan som gällde alla län i Sverige.

Länsstyrelsens roll inom krisberedskap och civilt försvar

Länsstyrelsens roll när det gäller krisberedskap och civilt försvar är att samordna arbetet i länet – före, under och efter en samhällsstörning. Under en samhällsstörning ska vi samverka med länets aktörer för att kunna inrikta och uppnå en samordning av samhällets åtgärder och resurser. Syftet är att konsekvenserna för samhället ska bli så små som möjligt.

I praktiken handlar Länsstyrelsens ansvar om att få alla inblandade aktörer att dra åt samma håll i frågor om krisberedskap och civilt försvar. Det innebär inte att vi övertar ansvar eller uppgifter från övriga berörda aktörer i och utanför länet.

Tillsammans med Försvarsmakten samordnar Länsstyrelsen det civila och militära försvaret inom respektive militärregion och vi ordnar även utbildningar och övningar.

Frågor och svar

Säker och bekräftad information

Krisinformation.se samlar olika myndigheters information.
Kriget i Ukraina på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Oron i vår omvärld – så påverkas det svenska samhället på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Samlad information om regeringens arbete kring den pågående säkerhetspolitiska utvecklingen i Ukraina finns på deras webbplats.
Rysslands invasion av Ukraina på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

I rapporteringen av kriget förekommer många bilder och annan kommunikation som kan vara svårt att veta om den stämmer eller inte. Det är alltid viktigt att vara källkritisk och fundera över vem som står bakom information och budskap.

Källkritik på webbplatsen krisinformation.se Länk till annan webbplats.

På Krisinformation.se finns information på bland annat engelska, arabiska, spanska, ukrainska och en rad andra språk. Här finns också information på lättläst svenska.

Information in other languages at Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

På informationsverige.se finns information till flyktingar från Ukraina på ukrainska, ryska och engelska.

Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Information på lättläst svenska finns även på MSB.se.

Lättläst svenska: Säkerheten i världen och Sverige just nu (MSB.se) Länk till annan webbplats.

På Migrationsverkets webbplats finns informationsblad till den som söker tillfälligt skydd i Sverige på ukrainska, ryska och engelska

Migrationsverket.se Länk till annan webbplats.

På UD:s reseinformation hittar du råd och information som du har nytta av inför och under din utlandsresa.

UD:s reseinformation Länk till annan webbplats.

Oro

Alla hanterar oro på olika sätt. Krisinformation.se har samlat information till dig som känner oro eller som vill veta hur du kan ta hand om din egen och andras psykiska hälsa.

Stöd vid oro på webbplatsen krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Hemberedskap

Vi är alla en del av Sveriges beredskap. Du kan påverka din egen och dina näras säkerhet genom att se över din hemberedskap så att ni klarar minst en vecka utan stöd från samhället.

Förbered dig för kris på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Vad kan jag som privatperson göra? på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Alla hushåll i Sverige fick broschyren "Om krisen eller kriget kommer" hemskickad 2018. Den går fortfarande att beställa, ladda ner eller lyssna på.

Om krisen eller kriget kommer Länk till annan webbplats.

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns i bland annat bostadshus och industrifastigheter. Fastighetsägaren ansvarar för underhållet av skyddsrummet. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som kontrollerar att mängden skyddsrum bevaras. Om MSB gör en skyddsrumskontroll och hittar brister, måste skyddsrummets ägare åtgärda dem. Länsstyrelsen har inget ansvar för skyddsrum.

Skyddsrumskarta på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Skyddsrum på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Genom ökad medvetenhet om de vanligaste hoten och genom att se över och ändra vårt beteende på nätet minskar vi risken för att bli utsatta för digitala negativa händelser.

IT-attacker förutsätter att en angripare har hittat ett säkerhetshål. Men du skyddar både din egen information och bidrar till samhällets motståndskraft mot cyberangrepp genom några enkla åtgärder.

Informationssäkerhet för privatpersoner på MSB.se Länk till annan webbplats.

Beredskap för företag

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har samlat information till företag och myndigheter.

Information till företag och myndigheter på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Flyktingmottagande från Ukraina

EU har beslutat att aktivera något som kallas för massflyktsdirektivet för ukrainska flyktingar. Det innebär att personer från Ukraina ska erbjudas tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd inom EU.

Personer som flytt från Ukraina har rätt att vistas i Sverige utan visum i 90 dagar enligt Schengenavtalet. Men för att få rätt att uppehålla sig i Sverige längre tid och ha möjlighet att arbeta, få vård, rätt till skolgång för barn och ett visst ekonomiskt stöd krävs det att personen ansöker om tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Detta kan göras digitalt via Migrationsverkets e-tjänst eller på ett av myndighetens kontor i Sverige.

Ansökan via e-tjänst på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ja, personer som har beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet omfattas av lagen om mottagande av asylsökande (LMA). Det innebär att de har rätt till skola och sjukvård för barn, vård som inte kan vänta för vuxna, rätt att arbeta och visst ekonomiskt stöd från Migrationsverket.

En person som får uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet får också arbetstillstånd. Man har också möjlighet att skriva in sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen kan på olika språk ge tips, råd och stöd om arbetsmarknaden och att söka jobb i Sverige.

Personer från Ukraina kan hitta mer information på Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats.

Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har samma rätt till utbildning i Sverige som asylsökande barn och ungdomar. Det innebär att de har rätt till utbildning från förskola till gymnasieskola. Rätten till gymnasieskola gäller om utbildningen påbörjas innan de har fyllt 18 år.

Om rätten till utbildning på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Många människor flyr från Ukraina med sina sällskapsdjur. Det finns regler för att ta in djur till Sverige men just nu råder force majeure-undantag för sällskapsdjur som kommer med sina ägare från Ukraina. Vilka åtgärder som är nödvändiga bedöms från fall till fall.

Information om införsel av djur från Ukraina på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Information om rabiesviruset finns samlad på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Frågor och svar om rabies på Folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Hur kan jag hjälpa till?

Människor som engagerar sig frivilligt är en viktig resurs i samhällets krisberedskap. Medlemmar i ideella organisationer som övat och fått utbildning är mer användbara än spontanfrivilliga i en krissituation då de kan bidra med olika typer av specialkompetenser. Engagera dig gärna i en frivillig försvarsorganisation eller någon annan frivilligorganisation som passar dig.

Frivilligorganisationer på webbplatsen Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har viljan att på olika sätt hjälpa de människor som drabbats och tvingats fly varit stor i Sverige. Det finns väldigt många sätt att hjälpa till på.

Bli volontär

Hos många av de större hjälporganisationerna kan man anmäla sig som volontär och få utbildning för att kunna hjälpa till i de insatser som planeras för att stödja personer som flytt från Ukraina.

Undersök lokalt

Många församlingar och lokala föreningar hjälper på olika sätt till på orten där de är verksamma. Det kan vara språkcaféer, aktiviteter för barn eller öppna mötesplatser. Undersök vad som är på gång där du bor.

Skänk saker – men kolla vad som behövs

Många hjälporganisationer som även driver second hand-affärer tar emot donationer av exempelvis kläder och leksaker som även kan bli hjälp till flyktingar. De har då möjlighet att sortera sakerna som kommer in så att de hamnar rätt. Mindre organisationer har ofta inte den möjligheten men kan i vissa fall efterfråga specifika donationer utifrån de behov man ser. Migrationsverket har ingen möjlighet att omhänderta donationer från privatpersoner.

Det står var och en fritt att låta flyktingar bo i ens hem. Det är dock viktigt att vara tydlig från början med vad man kan bistå med rent ekonomiskt och hur länge personerna kan få bo i hemmet. En flytt kan innebära att man måste börja om någon annanstans och att barnen behöver byta skola, så det är viktigt att man känner till förutsättningarna från början.

De som kommer kan ha genomgått eller befinna sig i ett trauma. Om du tar emot någon i ditt hem måste du vara beredd på att kunna hantera olika situationer, känslor och reaktioner som kan uppkomma när man möter personer i kris.

Nej, varken Migrationsverket eller kommunen har möjlighet att besluta om att placera flyktingar i privatpersoners bostäder och kan därför inte lämna några ersättningar.

Men det finns inget som hindrar att man hyr ut en bostad till en flykting (som själv har resurser för detta). Ukrainska flyktingar kan också ha rätt till en dagersättning från Migrationsverket, men eftersom ersättningen är låg kan det vara svårt att få detta att räcka till en hyra. Dock kan man kanske komma överens om att en inneboende själv står för vissa omkostnader. En person som får uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet har rätt att arbeta så om man har en lön kan det ju innebära att man har möjlighet att betala hyra.

Läs mer på Migrationsverket, se länkar nedan:

Bostäder för människor som flyr Länk till annan webbplats.

Ekonomisk ersättning till asylsökande Länk till annan webbplats.

Personer som har beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt till boende via Migrationsverket och kan vända sig direkt till Migrationsverket för att bli anvisad ett boende. Om man behöver Migrationsverkets hjälp med boende kan man inte välja var man ska bo, utan får en bostad där det finns platser lediga.

Mer information på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Det viktigaste om du vill hjälpa ukrainska flyktingar till Sverige är att säkerställa att individerna som följer med vet att slutdestinationen är Sverige och vill åka med. Det är också bra att veta så mycket som möjligt om vad som gäller för ukrainska flyktingar i Sverige för att kunna ge korrekt information om hur det kommer att fungera med boende och vilka rättigheter man har när man kommer till Sverige. Det kan vara bra att känna till att det sprids viss desinformation om Sverige och migrationsprocessen i gränsområdena så av den anledningen är det också bra att vara påläst. Du kan hitta bra information på Migrationsverkets hemsida.

Om du inte själv kan ordna boende till personerna du ordnar transport till är det viktigt att informera personerna om att man har rätt till boende av Migrationsverket, men att man inte själv kan välja var och hur man ska bo. Har personerna vänner eller släkt i Sverige som de kan bo hos eller kan ordna annat eget boende är det också en möjlighet.

Om du planerar att transportera många personer kan det vara bra att kontakta Migrationsverket och den kommun som är tänkt som slutdestination i förväg. Om det finns barn som reser utan vårdnadshavare i gruppen så är det viktigt att uppmärksamma kommunen eller Migrationsverket direkt om detta. Det gäller även om de reser med släktingar eller andra vuxna.

Barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare ska registreras hos Migrationsverket. Det är därför viktigt att du som tagit emot ett sådant barn säkerställer att det är gjort. Tänk på att även ett barn som kommer till Sverige med en släkting eller annan vuxen anses stå utan vårdnadshavare. Det är kommunens socialtjänst som utreder vem barnet kan bo hos under tiden i Sverige.

Länsstyrelsens roll och arbete

Vid samhällsstörningar behöver alla hjälpas åt. Länsstyrelsens roll är att hålla ihop samarbetet i länet och vi har nära kontakt med andra aktörer och myndigheter, både lokalt och nationellt.

Vi följer händelseutvecklingen noga med fokus på hur det osäkra läget i vår omvärld skulle kunna påverka Gotland och de samhällsviktiga funktionerna i länet. Vi är väl förberedda och har rutiner för att hantera den här typen av situationer.

Vårt uppdrag är bland annat att hålla regeringen och nationella myndigheter uppdaterade om läget i Gotlands län. Detta gör vi sedan många år genom att regelbundet sammanställa lägesbilder, med underlag från andra aktörer i länet. Denna uppgift har alla länsstyrelser i Sverige, och tillsammans bidrar vi därmed till att ge regering och nationella myndigheter underlag för beslut.

I samband med kriget i Ukraina rapporteras våra lägesbilder in till regeringskansliet varje tisdag. De publiceras också för alla att ta del av under Nyheter på vår webbplats.

Nyheter från Länsstyrelsen i Gotlands län

Totalförsvaret består av civilt och militärt försvar. Länsstyrelsen är den högsta civila totalförsvars­myndigheten inom länet. Tillsammans med Försvarsmakten samordnar vi det civila och militära försvaret regionalt och vi anordnar även utbildningar och övningar.

En introduktion till totalförsvar Länk till annan webbplats.

Syftet med det civila försvaret är att samhället ska fungera vid höjd beredskap och krig. De aktiviteter som Försvarsmakten nu genomför innebär inte en höjd beredskap.

Information om säkerhetsläget i närområdet på Försvarsmaktens webbplats Länk till annan webbplats.

Strålsäkerhetsmyndigheten följer utvecklingen i Ukraina. De anpassar sin bevakning efter rådande läge och genomför kontinuerligt beräkningar av spridning av radioaktiva ämnen från ett eventuellt utsläpp i Ukraina. Vid en händelse som leder till utsläpp av radioaktiva ämnen i Ukraina begränsas konsekvenserna i Sverige av det stora avståndet mellan länderna.

Frågor och svar med anledning av händelserna i Ukraina på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Vid en eventuell händelse på ett kärnkraftverk i Ukraina är det inte motiverat att ta jodtabletter i Sverige och kommer inte att bli aktuellt med inomhusvistelse eller utrymning. Den påverkan som eventuellt kan ske i Sverige är i första hand på livsmedelsproduktionen.

Informationsmaterial

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Migrationsverket och länsstyrelserna har tillsammans tagit fram ett informationsmaterial för människor som har flytt från kriget i Ukraina. Materialet finns att ladda ner som flygblad, affischer och infografik och passar att sprida där människor passerar gränsen till Sverige, till exempel på färje- och bussterminaler, tågstationer och flygplatser och på färjor, tåg, bussar och flygplan till Sverige. Informationen finns på flera språk.

Nedladdningsbart informationsmaterial på MSB.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Risken för att personer utnyttjas i prostitution eller människohandel ökar i samband med stora flyktingströmmar. Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram flygblad, affischer och annat informationsmaterial som finns tillgängligt på flera språk.

Informationsmaterial på Jämställdhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län