Strandskyddsdispens

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens från strandskyddet hos länsstyrelsen eller kommunen.

I strandskyddade områden får du normalt inte bygga eller ändra något. Om du ändå skulle vilja bygga till exempel en brygga eller ett förråd kan du söka dispens från strandskyddet. Kommunen eller länsstyrelsen beslutar om du kan få dispens för att göra något i ett strandskyddat område.

Du kan få dispens från strandskyddet om:

 • det finns särskilda skäl för ett undantag från förbudet
 • syftet med strandskyddet inte påverkas

Länsstyrelsen beslutar om dispens

I vissa fall är det Region Gotland som beslutar om strandskyddsdispens, till exempel när det gäller åtgärder vid sjöar och vattendrag. Länsstyrelsen beslutar om dispens när det handlar om åtgärder inom statligt skyddade områden, anläggande av allmänna vägar och försvarsanläggningar.

På Gotland beslutar länsstyrelsen också om dispens längs kuststräckan då naturreservatet Gotlandskusten i stora delar sammanfaller med strandskyddet. Vill du bygga, ändra eller åtgärda något längs den gotländska kusten ska du därför vända dig till oss.

Exempel på statligt skyddade områden

 • nationalparker
 • naturreservat
 • naturvårdsområden
 • kulturreservat
 • Natura 2000-områden
 • biotopskyddsområden
 • vattenskyddsområden

Ansök om strandskyddsdispens

Att ansöka om strandskyddsdispens hos länsstyrelsen kostar 4 600 kronor. Du får betala avgiften även om dispensen inte beviljas. Handläggningstiden för strandskyddsdispenser är upp till 6 månader.

Avgiften betalar du in till Länsstyrelsen i Gotlands läns bankgironummer 5051–6756. Märk inbetalningen med ditt namn, företagets namn eller ert ärendenummer.

Länsstyrelsen lämnar inga förhandsbesked i enskilda ärenden.

Läs också mer om strandskydd på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

För att vi ska kunna hålla vår handläggningstid vill vi att du lämnar in en fullständig ansökan som är korrekt ifylld.

Observera att alla fält markerade med * är obligatoriska att fylla i för att kunna skicka in formuläret.

VATTENVERKSAMHET
Ska den här ansökan prövas tillsammans med en anmälan om vattenverksamhet? Det kan vara aktuellt om du till exempel vill uppföra en brygga eller pir. * (obligatorisk)
Ska den här ansökan prövas tillsammans med en anmälan om vattenverksamhet? Det kan vara aktuellt om du till exempel vill uppföra en brygga eller pir.


FASTIGHET/-ER SOM BERÖRS AV ÅTGÄRDEN


SÖKANDE
FASTIGHETSÄGARE (om annan än sökande)
Har fastighetsägaren godkänt planerad åtgärd? * (obligatorisk)
Har fastighetsägaren godkänt planerad åtgärd?


PLANERAD ÅTGÄRD

Typ av åtgärd * (obligatorisk)
Typ av åtgärd

Om åtgärden är byggnad, vilken typ?
Om åtgärden är byggnad, vilken typ?

Om åtgärden är en brygga/pir, vilken typ?
Om åtgärden är en brygga/pir, vilken typ?

Om åtgärden är en täktverksamhet, vilken typ?
Om åtgärden är en täktverksamhet, vilken typ?
BEFINTLIGA BYGGNADER
Finns det redan byggnader på platsen? * (obligatorisk)
Finns det redan byggnader på platsen?Exempelvis byggår, nuvarande och tidigare användning, om det finns strandskyddsdispens för dem eller om de uppfördes innan strandskyddet började gälla.
Om ja, finns det bygglov för dessa?
Om ja, finns det bygglov för dessa?Maxstorlek 10 mb. Är filen större, kontakta länsstyrelsen.

PLATSEN FÖR ÅTGÄRDEN

Storlek, material, placering, behov av att gräva, fylla ut etc.
Är platsen där åtgärden ska genomföras detaljplanerad? * (obligatorisk)
Är platsen där åtgärden ska genomföras detaljplanerad?
Beskriv till exempel vad det finns för djur- och växtliv och vilken hänsyn som kommer att tas till dessa. Nuvarande användning, byggnader, fridlysta arter, kända naturvärden med mera.
Ingår eller gränsar platsen till områden med särskilda naturskyddsbestämmelser? * (obligatorisk)
Ingår eller gränsar platsen till områden med särskilda naturskyddsbestämmelser?
Till exempel biotopskyddsområde, värdetrakt för ädellövskog, fågelskyddsområde, Natura 2000-område med mera.
Är området av särskild betydelse för friluftslivet? * (obligatorisk)
Är området av särskild betydelse för friluftslivet?
Finns det några kända kulturmiljövärden (exempelvis fornlämningar, lanskapsbildsskydd, kulturreservat) i området? * (obligatorisk)
Finns det några kända kulturmiljövärden (exempelvis fornlämningar, lanskapsbildsskydd, kulturreservat) i området?


OM JORDBRUKSMARK BERÖRS
Erhålls miljöstöd eller kulturmiljöstöd för berört område?
Erhålls miljöstöd eller kulturmiljöstöd för berört område?SÄRSKILT SKÄL FÖR ÅTGÄRDEN
För att vi ska kunna godkänna en ansökan om strandskyddsdispens måste ett särskilt skäl för åtgärden vara uppfyllt. Ange vilket/vilka särskilda skäl som passar för din åtgärd. Läs gärna mer på Naturvårdsverkets webbplats om du är osäker på vad du ska ange. Sök efter Särskilda skäl för strandskyddsdispens på naturvardsverket.se. * (obligatorisk)
För att vi ska kunna godkänna en ansökan om strandskyddsdispens måste ett särskilt skäl för åtgärden vara uppfyllt. Ange vilket/vilka särskilda skäl som passar för din åtgärd. Läs gärna mer på Naturvårdsverkets webbplats om du är osäker på vad du ska ange. Sök efter Särskilda skäl för strandskyddsdispens på naturvardsverket.se.
BIFOGA BILAGOR
Bifoga ritningar, skisser och kartor. De ska visa var den planerade åtgärden är belägen, både översiktligt och mer detaljerat. De ska beskriva den planerade åtgärden, byggnaden, anläggningen/anordningen, dess läge, storlek/yta och eventuell påverkan på natur- och kulturvärden. På kartorna ska skallinje och norrpil anges. Foto över området får gärna bifogas för att underlätta för länsstyrelsens handläggning. Observera att de bifogade filernas storlek max får vara 10 MB.

Skala och väderstreck ska framgå.

En karta över platsen där man ritar in till exempel utbyggnaden eller var extrabyggnaden ska stå. På skissen ska skala och väderstreck framgå.

Skala ska framgå.


Tips för en komplett ansökan

 • Beskriv tydligt vad du planerar att göra och vilket syfte du har med åtgärden.
 • Skicka med en karta där du tydligt och detaljerat ritat in var åtgärden ska göras, till exempel hela sträckan för en ny ledning.
 • Beskriv hur naturen på platsen ser ut, vad det finns för djur- och växtliv, och vilken hänsyn du kommer att ta till dessa.
 • Om det redan finns byggnader på platsen ska du beskriva deras historik. Exempelvis om det finns strandskyddsdispens för dem eller om de uppfördes innan strandskyddet började gälla.
 • Ange vilket särskilt skäl som motiverar din ansökan för dispens, se faktaruta.

Särskilda skäl för dispens

Du kan få dispens från strandskyddet om åtgärden inte strider mot förbudets syfte och om du har ett särskilt skäl. De särskilda skälen står i sin helhet i 7 kap. 18 c–d § miljöbalken, och innebär att du kan få dispens om området:

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallat LIS-område, kan du dessutom få dispens om det du vill göra:

 • bidrar till utvecklingen av landsbygden
 • är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus.

Även om du får ett beslut om dispens gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

Översyn av utvidgat strandskydd

Strandskydd gäller vid havet, sjöar och vattendrag (enligt 7 kap 13 § miljöbalken). Det generella strandskyddet är på 100 meter, men det strandskyddade området kan även utvidgas till högst 300 meter.

I några socknar på Gotland har det gjorts en översyn av strandskyddet. I översynen har det bland annat beslutats om utökat strandskydd, och en del mindre vattendrag har undantagits från skyddet. Översyn har gjorts på Storsudret (Fide, Öja, Vamlingbo, Hamra och Sundre), Fårö, Östergarnslandet (Anga, Kräklingbo, Gammelgarn, Östergarn och Ardre) och i Lau, När och Grötlingbo socknar. I övriga socknar gäller generellt strandskydd om 100 meter vid samtliga vattendrag.

Beslut efter översyn av strandskyddet

Översyn av det utvidgade strandskyddet på Fårö Pdf, 12.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Beslut för översyn av strandskyddet i socknarna Lau, När och Grötlingbo Pdf, 24.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Översyn av det utvidgade strandskyddet på Storsudret - del 1 Pdf, 10.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Översyn av det utvidgade strandskyddet på Storsudret - del 2 Pdf, 10.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Beslut för översyn av strandskyddet på Östergarnslandet Pdf, 29.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Har du frågor om tillstånd och dispenser inom naturvård eller jakt- och viltvård? Du når våra naturvårdshandläggare kl. 14:00-16:00 varje vardag.

Telefon: 010-223 90 00