Strandskyddsdispens

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens från strandskyddet hos länsstyrelsen eller kommunen.

I strandskyddade områden får du normalt inte bygga eller ändra något. Om du ändå skulle vilja bygga till exempel en brygga eller ett förråd kan du söka dispens från strandskyddet. Kommunen eller länsstyrelsen beslutar om du kan få dispens för att göra något i ett strandskyddat område.

Du kan få dispens från strandskyddet om:

 • det finns särskilda skäl för ett undantag från förbudet
 • syftet med strandskyddet inte påverkas

Länsstyrelsen beslutar om dispens

Länsstyrelsen beslutar om dispens när det handlar om åtgärder inom statligt skyddade områden, anläggande av allmänna vägar och försvarsanläggningar. På Gotland beslutar länsstyrelsen också om dispens längs kuststräckan då naturreservatet Gotlandskusten i stora delar sammanfaller med strandskyddet. Vill du bygga, ändra eller åtgärda något längs den gotländska kusten ska du därför vända dig till oss.

Exempel på statligt skyddade områden

 • nationalparker
 • naturreservat
 • naturvårdsområden
 • kulturreservat
 • Natura 2000-områden
 • biotopskyddsområden
 • vattenskyddsområden

Översyn av utvidgat strandskydd

Strandskydd gäller vid havet, sjöar och vattendrag (enligt 7 kap 13 § miljöbalken). Det generella strandskyddet är på 100 meter, men det strandskyddade området kan även utvidgas till högst 300 meter.

I några socknar på Gotland har det gjorts en översyn av strandskyddet. I översynen har det bland annat beslutats om utökat strandskydd, och en del mindre vattendrag har undantagits från skyddet. Översyn har gjorts på Storsudret (Fide, Öja, Vamlingbo, Hamra och Sundre), Fårö, Östergarnslandet (Anga, Kräklingbo, Gammelgarn, Östergarn och Ardre) och i Lau, När och Grötlingbo socknar. I övriga socknar gäller generellt strandskydd om 100 meter vid samtliga vattendrag.

Beslut efter översyn av strandskyddet

Översyn av det utvidgade strandskyddet på FåröPDF
Beslut för översyn av strandskyddet i socknarna Lau, När och GrötlingboPDF
Översyn av det utvidgade strandskyddet på Storsudret - del 1PDF
Översyn av det utvidgade strandskyddet på Storsudret - del 2PDF
Beslut för översyn av strandskyddet på ÖstergarnslandetPDF

Ansök om strandskyddsdispens

Ansök om strandskyddsdispens genom att fylla i blanketten nedan.

Handläggningstiden för strandskyddsdispenser är upp till 6 månader.

Avgiften för ansökan om strandskyddsdispens är 4600 kronor. Länsstyrelsen kan inte påbörja handläggningen innan ansökningsavgiften är betald.

Avgiften betalar du in till Länsstyrelsen i Gotlands läns bankgironummer 5051–6756. Märk inbetalningen med ditt namn, företagets namn eller ert ärendenummer.

Tips för en komplett ansökan:

 • Beskriv tydligt vad du planerar att göra och vilket syfte du har med åtgärden.
 • Skicka med en karta där du tydligt och detaljerat ritat in var åtgärden ska göras, till exempel hela sträckan för en ny ledning.
 • Beskriv hur naturen på platsen ser ut, vad det finns för djur- och växtliv, och vilken hänsyn du kommer att ta till dessa.
 • Om det redan finns byggnader på platsen ska du beskriva deras historik. Exempelvis om det finns strandskyddsdispens för dem eller om de uppfördes innan strandskyddet började gälla.
 • Ange vilket särskilt skäl som motiverar din ansökan för dispens, se faktaruta.

Särskilda skäl för dispens

Du kan få dispens från strandskyddet om åtgärden inte strider mot förbudets syfte och om du har ett särskilt skäl. De särskilda skälen står i sin helhet i 7 kap. 18 c–d § miljöbalken, och innebär att du kan få dispens om området

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallat LIS-område, kan du dessutom få dispens om det du vill göra

 • bidrar till utvecklingen av landsbygden
 • är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus.

Även om du får ett beslut om dispens gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

Kommunen beslutar om dispens

I de fall det inte är Naturreservatet Gotlandskusten eller annat statligt skydd där åtgärden ska utföras är det Region Gotland som beslutar om dispens kan ges eller inte. Kontakta Region Gotland för att kontrollera om det du vill göra kräver dispens.


Telefon Region Gotland: 0498-26 90 00

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län