Regional handlingsplan

För att långsiktigt kunna bevara och utveckla grön infrastruktur så tar Länsstyrelsen fram en regional handlingsplan. Planen är ett kunskaps- och planeringsunderlag som kan användas av olika aktörer i samhället.

Planen fokuserar både på utmaningar och förslag på konkreta åtgärder inom olika insatsområden för den gröna infrastrukturen. Den regionala handlingsplanen ska vara det centrala verktyget i arbetet med att bevara och utveckla grön infrastruktur i länet. Den ska också ge ökad kunskap om värden i landskapet. 

Planen är utformad så att den kan användas av olika aktörer som kunskaps- och planeringsunderlag. Till exempel i beslut hur mark och vatten ska användas.

Arbetet med handlingsplanerna är ett löpande arbete och dess innehåll ser olika ut i landet eftersom arbetet med grön infrastruktur ska anpassas till regionala förhållanden.

Filmen förklarar vikten av regionala handlingsplaner

Handlingsplan för Gotland

Länsstyrelsen på Gotland har under hösten 2018 tagit fram ett underlag till handlingsplan. Underlaget består av en rapport i tre delar tillsammans med planeringsunderlag för den gröna infrastrukturen i länet.

Planeringsunderlaget kan användas av aktörer i landskapet som vill ta ökad miljöhänsyn i sitt arbete, eller få kunskaper om var höga koncentrationer av naturvärden finns fördelade i landskapet. Underlaget är tänkt att användas för att kunna ta hänsyn till ekologiska samband i landskapet vid beslut om markanvändning. På så sätt kan lokala åtgärder bli en del i ett större sammanhang.

För att fokusera arbetet inom grön infrastruktur på Gotland har det koncentrerats till fyra fokusområden: våtmark, alvarmark, skog och friluftsliv. De fyra fokusområdena innehar alla unika värden som till viss del bara finns på Gotland, samtidigt som de producerar viktiga ekosystemtjänster som samhället behöver. De fyra fokusområdena är också områden som alla behöver särskild uppmärksamhet för att kunna ta vara på, behålla och utveckla de värden och tjänster som de erbjuder.

Planeringsunderlaget består av information och kartor för de respektive områdena. För områdena skog och våtmark har länsstyrelsen tagit fram förslag till värdetrakter. Värdetrakter är ett kunskapsunderlag i kartform över var i landskapet höga koncentrationer av biologiska värden finns. Värdetrakter innebär i sig ingen juridisk skyddsform eller begränsning för markägare utan är endast ett stödjande verktyg för strategisk planering i landskapet.

Underlag till handlingsplan för grön infrastruktur i Gotlands län

Del A - Bakgrund och sammanhangPDF
Del B - Regionala förutsättningarPDF
Del C - FokusområdenPDF

Kontakt