Kartor och underlag för planeringsarbete

I arbetet med grön infrastruktur är det viktigt att se till helheten och låta den lokala åtgärden bli del i ett större sammanhang. Det är därför bra att starta med en karta som visar en större geografisk avgränsning än den man egentligen har tänkt arbeta i, för att på detta sätt se de stora dragen i landskapet.

Länsstyrelsens kartmaterial kan användas som underlag för att inkludera grön infrastruktur i olika typer av planeringsarbete, så som för mark- och vattenanvändning, samhällsplanering eller naturvårdsinsatser.

Du kan titta på kartmaterialet i vårt kartverktyg webbGIS eller ladda ner kartskikt från vår geodatakatalog. I kartverktygen får du hjälp att visualisera områden som har särskilt betydande ekologiska värden och hur de är lokaliserade i länet. 

Börja med ett större perspektiv

Genom att börja med ett perspektiv ovanifrån och hitta viktiga områden i den stora skalan, kan du sedan arbeta dig neråt i den geografiska skalan. Med detta arbetssätt kan du komma fram till konkreta åtgärder som hamnar på rätt ställe i landskapet och gör största möjliga nytta för att främja biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Här kan olika aktörer, till exempel markägare eller kommuner, bidra med viktig kunskap om lokala förhållanden och också delta i arbetet efter egna förutsättningar och vilja att bidra till att skapa grön infrastruktur.

Värdekärna

En värdekärna är ett område där det finns högre naturvärden än i omgivande marker. Dessa områden är relativt ovanliga och är extra betydelsefulla som noder i den gröna infrastrukturen. Värdekärnorna är sårbara för yttre påverkan, om det inte är skötselåtgärder som stärker naturvärdena.

Värdenätverk

Värdenätverk innebär att värdekärnor ligger så pass nära varandra i landskapet att det motiverar ett ekologiskt utbyte. Värdenätverken är viktiga länkar i den gröna infrastrukturen och dessa områden kan därför vara sårbara för till exempel exploatering. Samtidigt har de en stor potential att på sikt utvecklas mot att hysa större värden.

Värdetrakt

Värdetrakter är större områden i landskapet med högre ekologiska värden än omgivande landskap. En värdetrakt har högre täthet av värdekärnor för djur- och växtliv, inklusive biologiskt viktiga strukturer, funktioner och processer. Det betyder dock inte att allt i en värdetrakt håller höga värden.

Stödhabitat

Stödhabitat är områden med vissa biologiska värden som inte är tillräckligt höga för att räknas som värdeelement eller värdekärna. Stödhabitat kan fungera som spridningslänkar, och de kan förstärka värdekärnor eller värdetrakter genom att öka dessa areal.

Illustration som visar en värdetrakt, en värdekärna och ett värdeelement

Illustration: Kjell Ström

Regionalt kartunderlag för grön infrastruktur

De analyser som har gjorts inom arbetet med grön infrastruktur visar på samband i landskapet. De ska göra det möjligt för alla som jobbar i skog och mark att sätta in sitt arbete i ett större sammanhang. De ska vara en hjälp i planeringsarbete och visa på var i landskapet det är särskilt viktigt att ta hänsyn till vissa naturmiljöer. Analyserna har tagits fram utifrån befintlig kunskap, inga nya inventeringar har genomförts.

För att göra materialen tillgängliga på ett lättöverskådligt sätt så har Länsstyrelsen tagit fram en Storymap. Den når du genom länken nedan. Här kan du se det material som har tagits fram hittills inom arbetet med grön infrastruktur på Gotland. Arbetet har hittills fokuserat på:

  • Barrskog
  • Våtmarker
  • Alvarmarker
  • Friluftsliv

Allteftersom arbetet fortskrider kommer mer material läggas ut. Du kan ladda ner materialet för barrskog, våtmarker och alvarmarker i Länsstyrelsernas geodatakatalog nedan. Välj Gotlands län och sök efter ”GI”.

Storymap för grön infrastruktur i Gotlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Var är det lämpligt att restaurera en våtmark? Och var kan framtidens strandängar ligga?

Två nya kunskapsunderlag är på gång!

Det ena är en analys av de naturliga våtmarker på Gotland som är påverkade av dikning. Analysen kommer även att visa på hur marken runt omkring kan påverkas om diket proppas igen. Det är Metria som tar fram analysen och tanken är att underlaget ska inspirera markägare, föreningar och andra aktörer till att restaurera våtmarker. Analysen har redan påbörjats och förväntas vara klar under första halvan av året.

Det andra är ett examensjobb som är på gång på Uppsala universitet Campus Gotland. 97% av Gotlands strandängar kommer att försvinna vid en havsnivåhöjning på 1 meter. Denna havsnivåhöjning förväntas globalt till år 2100. Examensjobbet kommer att titta på vilka marker som kan utgöra möjliga strandängar i framtiden, efter en havsnivåhöjning. Underlaget är tänkt att visa vilka möjligheter vi har att anpassa oss till ett förändrat klimat och väcka inspiration hos markägare i deras långsiktiga markanvändning. Jobbet påbörjas nu till våren och planeras vara klart till hösten.

Resultaten kommer att visas i kartor som görs tillgängliga på länsstyrelsens hemsida och skickas ut till intresserade föreningar. Om ni vill veta mera, eller om ni är intresserade av att få del av underlagen när de finns på plats, får ni gärna höra av er till Ingrid Thomasson, 010- 223 92 94, ingrid.thomasson@lansstyrelsen.se.

Nytt kartverktyg ska underlätta arbetet med att skapa hållbara landskap

Nu finns ett nytt kartverktyg där de olika värdetrakterna i Sveriges län finns samlade. I kartverktyget nedan får du en samlad bild av värdetrakterna i landet. Det riktar sig till dig som arbetar med skog, mark och vatten och är särskilt användbart för dig som jobbar över länsgränserna. Kartverktyget ger en djupare förklaring till vad en värdetrakt är och vad det innebär att ett område ingår i en värdetrakt. Här finns flera exempel på hur du kan använda dig av värdetrakterna och hur andra aktörer har använt sig av dem. Här finns också en länk till var du kan ladda ner skikten till ditt eget kartverktyg.

Introduktion till kartverktygetlänk till annan webbplats

Nationella analyser inom grön infrastruktur

I länsstyrelsernas geodatakatalog hittar du både regionala och nationella geodata framtagna inom arbetet med grön infrastruktur. Du hittar geodata genom att filtrera på initiativ i vänsterspalten och då välja alternativet som heter grön infrastruktur. I resultatet får du direkt en överblick över material som är framtaget, både nationellt och regionalt.

Exempel på nationella analyser

Tysta och ostörda områden blir allt mer ovanliga i landskapet. I stora delar av södra Sverige är orörda och ostörda områden en bristvara.

En nationell analys över Sveriges tysta områden har tagits fram med utgångspunkt i GIS-analyser, litteraturstudier och diskussioner med sakkunniga. I kombination med andra underlag, till exempel landskapsstrategier och översiktsplaner, kan analysen fungera som ett underlag för var befintligt buller bör minskas.

Analysen för tysta områden kan laddas ner från Länsstyrelsernas geodataportallänk till annan webbplats

Kartan visar förändringstryck för olika områden i Sverige. Indexet visar en kombination av taxeringsvärde, byggnadsvärde och in- och utflyttning till området under åren 2005-2015.

Ju rödare det är på kartan, desto större ”rörelse” är det i området. "Rörelsen" kan betyda att det byggs mer eller att attraktiviteten har ökat genom att fastighetsvärdet har gått upp. En rödare karta kan också tyda på att det finns en ökad sannolikhet för exploatering i framtiden. Blå områden visar ett omvänt läge, att området har avfolkats. Kartan visar i nuläget inga andra faktorer än just rörelse på bostadsmarknaden. Det finns självfallet en lång rad andra omständigheter som påverkar hur en framtida exploatering av området kommer se ut.

Förvaltningsindex tillhandahåller vi som en WMS-tjänst som du kan lägga till i dina egna GIS-system.

Förvaltningsindex laddas ner från Länsstyrelsernas geodataportallänk till annan webbplats

Den nationella gräsmarksanalysen bygger på ett nationellt underlag för gräsmarker, baserat på tätheten av värdefulla gräsmarker i ett landskapsperspektiv. Data har tagits fram genom att skapa värdekärnor för gräsmarker baserat på befintliga databaser och sedan göra en täthetsanalys av värdekärnor.

Analysen finns att ladda ner som geodata i Naturvårdsverkets Miljödataportal. Sök efter ”Grön infrastruktur: Täthetsanalys av värdekärnor för gräsmarker".

Ladda ner gräsmarksanalysen i Naturvårdsverkets Miljödataportallänk till annan webbplats

Våtmarksanalysen har tagits fram som ett underlag för att få fram värdetrakter för våtmarker. Grunden till värdetrakterna är en täthetsanalys, med utgångspunkt i kända värdekärnor (baserat på våtmarksinventering och rikkärrsinventering). Därefter har det skett en viss manuell bearbetning där aktuell kunskap om förhållandena har spelat en viktig roll.

Våtmarksanalysen och tillhörande metadata finns i geodataportalen. Sök efter ”GI Andelsanalys alla våtmarker” eller ”GI andelsanalys värdefulla våtmarker”.

Våtmarksanalysen kan laddas ner från Länsstyrelsernas geodataportallänk till annan webbplats

Mosaikmarker på jordbruksmark för södra Sverige är ett index som kombinerar information om storlek och form på åker- och betesmarker, areal potentiella lövbryn samt täthet och antal av träd i jordbrukslandskapet för att ta fram ett mått på hur mosaikartat jordbrukslandskapet är. Metoden kommer från Jordbruksverkets rapport 2008:9. Där redovisas möjligheter att indikera jordbruksmark med höga naturvärden i Sverige genom tre typer av index, varav mosaikmarker på jordbruksmark är ett.

Indexet är framtaget i två olika upplösningar, 1x1 kilometer och 5x5 kilometer.

Analysen mosaikmarker på jordbruksmark finns i Länsstyrelsernas geodataportallänk till annan webbplats

Kontakt