Fiske

Länsstyrelsen arbetar för livskraftiga fiskbestånd, en långsiktig och hållbar fiskerinäring samt ett rikt och varierat sport- och fritidsfiske.

Fiskebestämmelserna styr

Det finns en mängd bestämmelser kring både fritids- och yrkesfiske, och de rör bland annat var du får fiska, när du får fiska och hur du får fiska. Om du fiskar i sötvatten finns informationen på det fiskekort du köper för att få fiska. Vill du veta vilka fiskeregler som gäller i havet eller i de stora sjöarna ska du vända dig till oss eller gå in på Svenska fiskeregler, som du hittar länk till längre ner på sidan.

Fiskevård stärker fisket

För att återskapa eller bevara livskraftiga fiskbestånd stödjer länsstyrelsen ett stort antal fiskevårdsprojekt. Vi fördelar statliga fiskevårdsbidrag, fiskeavgiftsbidrag samt stödpengar från EU som ska användas till fiskevårdande åtgärder. Vi prövar ansökningar om tillstånd för att få plantera ut fisk och kräftor. Vi vill förhindra spridning av fisksjukdomar och se till att icke önskvärda arter och stammar av fisk kommer till länets vatten.

Länsstyrelsen samordnar och genomför provfisken för att följa fiskbeståndens utveckling. Dessutom använder vi de möjligheter som finns i lagstiftningen för att skydda fiskens livsmiljö.  

Fritidsfisket gynnas av fiskevård

Sverige finns mycket goda förutsättningar för många olika typer av fritidsfiske, allt från fiske i kringliggande hav och längs kuster till sjöar och vattendrag från söder till norr. Arter som öring, lax, torsk, makrill, röding, harr, abborre, gös och gädda är viktiga arter för detta fiske.

Länsstyrelsen har ansvar för den regionala utvecklingen av fritidsfisket och arbetar för goda fiskemöjligheter genom att bilda fiskevårdsområden som säljer fiskekort för sjöar och vattendrag. Genom fiskevård ökar möjligheterna till goda fångster, och Länsstyrelsen utser fisketillsynsmän som informerar om fiskeföreskrifterna och ser till att de följs.

Genom förbättrad fiskevård ska resurserna bevaras och allmänhetens möjligheter till fiske öka. Insatser för bevarande av hotade arter och stammar sker bl.a. genom  fisketillsyn, att biotopåtgärder prioriteras och att fiskevårdsområden bildas. Länsstyrelsen skall också arbeta med att fiskesektorn omstruktureras så att förutsättningar finns för en konkurrenskraftig näring. 

svenskafiskeregler.se (länk nedan) kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön).

Fritidsfiske på Gotland

Fisket runt Gotlands kuster är känsligt, inte minst under fiskarnas lektid. I fiskelagen (SFS 1993:787länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) och förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (SFS 1994:1716länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) finns de grundläggande bestämmelserna.

Utöver dessa ger Fiskeriverket ut särskilda föreskrifter, bl.a. om fisket i Östersjön (FIFS 1993:31) och Fiskeriverkets föreskrifter om utmärkning av fiskeredskap (FIFS 1994:14).

För att underlätta för dig som sportfiskare har vi gjort en folder, Fiske på GotlandPDF, med en sammanställning av de viktigaste fiskebestämmelserna som gäller inom länet.

Vem får fiska och var?

I sjöar (träsk) och vattendrag har endast fiskerättsinnehavaren rätt att fiska, om inte fisket upplåtits genom fiskekort eller annan överenskommelse.

Längs den gotländska kusten gäller reglerna för ”det fria handredskapsfisket”. Här får alla svenska medborgare fiska med handredskap (spö), långrev, nät och tobisnot.

I allmänt vatten i havet får alla svenska medborgare fiska med rörliga redskap. Vid fiske på allmänt vatten får man använda högst sex redskap samtidigt.

Utlänningar stadigvarande bosatta i Sverige är likställda med svenska medborgare när det gäller fiske på allmänt vatten och fiske med stöd av frifiskebestämmelserna. Alla utländska medborgare är likställda med svenska medborgare när det gäller rätten att fiska med handredskap utrustade med lina och krok. Utländsk medborgare som vill fiska med andra rörliga redskap än handredskap, t.ex. nät, måste ha särskilt tillstånd.

Fredningstider och fredningsområden

För att skydda de gotländska fiskbestånden i samband med fortplantningen finns lokala bestämmelser om fredningstider och fredningsområden.

Havsöring
Havsöring och lax är fredade i allt sötvatten och inom ett stort antal fredningsområden i anslutning till åmynningar, under perioden 1 oktober-31 december. Inom följande fredningsområden och tillhörande vattendrag är allt fiske förbjudet under denna tid: Själsöån, Kohlenskvarnån, Lummelundaån, Ihreån, Vaste å, Kioskbäcken, Vitärtsbäcken, Vällesån, Arån, Hyluån, Hultungsån, Bångån, Vägumeån, Vikeån, Gothemsån, Storsundsån, Djupån, Nygårdsån, Histillesån, Halsegårdaån, Hugreifsån, Gartarveån, Bane å, Svajdeån, Lavasån, Tutenån, Närkån, Kvarneån, Snoder å, Varbosån, Robbjänsån, Västergarnsån, Kopparviksbäcken.

För exakta positionsangivelser och kartbild, se foldern Fiske på GotlandPDF.

De gotländska havsöringsbestånden är unika och mycket skyddsvärda. För ett hållbart fiske och en tryggad återväxt rekommenderar vi därför ett lågt uttag per fiskande, högst 2 fiskar per dag eller 15 per år. Återutsätt också lekfärgad fisk.

Gädda och abborre
Gädda och abborre är fredade i kustvattenområdet (ut till 4 sjömil) runt hela Gotland under perioden 1 mars-31 maj. För gädda gäller dessutom att vid fiske med handredskap under övrig tid får högst tre gäddor per
fiskare och dygn och endast gäddor med en storlek mellan 40 och 75 cm behållas.

Sik
Sik är fredad runt hela Gotlands kust under perioden 1 november-15 december.

Skrubbskädda
Skrubbskädda (flundra) är fredad runt hela Gotlands kust under perioden 15 februari-15 maj.

Ål
Ål är fredad året runt.

Att tänka på:

•Det krävs tillstånd från länsstyrelsen att flytta, utplantera eller odla fisk.

•Respektera hemfridszonen och fiska inte från eller i närheten av annans brygga eller nära badplatser.

•Lämna aldrig överblivna nylonlinor och krokar i naturen. De kan bli dödsfällor för fåglar och andra djur.

•Undvik att fiska under lektider.

•Tag inte mer fisk än vad du själv behöver.

•Undvik fågel- och sälskyddsområden. Stör inte genom att beträda på eller utanför stränder med rikt fågelliv eller där varnande fåglar talar om att man inte är välkommen.

•Zoner av varierande storlek med fiskeförbud finns utanför de viktigaste åarna för havsöringens reproduktion, se avsnitt om fredningsområden och förbudstider ovan.

•Gotlands stränder är känsliga för slitage. Tänk på terrängkörningslagen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län