Ängen och lövskog

Ängsskötseln har en väldigt lång tradition på Gotland, och även om det bara återstår en spillra av de hävdade ängsmarkerna så finns här fortfarande en stor mångfald bland framförallt kärlväxter, lavar, svampar och insekter. Även ädellövskogen hyser en rik fauna och flora knuten till gamla träd och död ved.

Fagning i gotländskt änge

Fagning i ett gotländskt änge

Följande åtgärdsprogram berör änget och ädellövskogen:

Gamla och grova träd har blivit allt ovanligare i landskapet. I produktionsskogen avverkas träden långt innan de har nått sin maximala ålder och många lövängar och hagar har odlats upp. Idag finns många av de värdefullaste träden i människans närhet, i parker, alléer och kyrkogårdar och inte minst i de gotländska ängen som fortfa-rande finns kvar.

Jätteek Lojsta prästänge

En jätteek vid Lojsta prästänge. Jätteträd utgör en värdefull, artrik och tydlig ansvarsmiljö för Sverige. Foto: David Lundgren

Detta åtgärdsprogram inehåller sex stycken skalbaggar i familjen långhorningar, varav molnfläcksbock finns på Gotland. Gemensamt är att dom kräver nydöd eller döende ek- och/eller hasselved av klenare dimensioner.

Följande arter ingår i åtgärdsprogrammet:

  • Mörk spegelbock (Phymatodes pusillus)
  • Ekgrenbock (Exocentrus adspersus)
  • Hasselbock (Oberea linearis)
  • Mindre ekbock (Cerambyx scopolii)
  • Molnfläcksbock (Mesosa nebulosa)
  • Rödbent ögonbock (Ropalopus femoratus)

Molnfläckbocken vill ha områden med solexponerad död hassel, den finns frömst på norra Gotland.

Den svenska ögontrösten är en tidigblommande varietet av den vanliga ögontrösten Euphrasia stricta. Det är en ettårig och vårgroende ört som lever i ängen med traditionell slåtter. I Sverige finns den bara kvar på Gotland, och mycket tyder på att den gotländska populationen är den största i världen, trots att den endast finns i tio ängen och en betesmark.

Gamla gårdsmiljöer med omgivningar av betsmarker och ängar samt gamla lövträd med håligheter, klappade (hamlade) träd och hassel är bra områden för fladdermöss generellt, och i synnerhet barbastellen. Ofta är yngelkollonierna i byggnader, men även håligheter i träd.

Kontakta alltid Länsstyrelsen vid eventuella åtgärder på hus när det finns fladdermöss! Alla fladdermöss är fridlysta.

Kontakt