Regional vattenförsörjningsplan

Länsstyrelsen arbetar under 2016-2018 med framtagandet av Regional vattenförsörjningsplan. Tillgången på vatten för vattenförsörjningen är ett av våra viktigaste samhällsintressen och en förutsättning för tillväxt. På Gotland är vattenfrågan ständigt aktuell och prioriteras högt. Nationellt lyfts just samverkan inom arbetet med dricksvattenförsörjning som en viktig framgångsfaktor.

Syfte och bakgrund

Förslaget till regional vattenförsörjningsplan är nu ute på bred remiss till berörda aktörer och allmänhet, som är välkomna att skicka in synpunkter på planen. Remissvar önskas senast den 13 augusti 2018 per e-post till gotland@lansstyrelsen.se.

Ange diarienr 537-573-16.

Att ta fram en regional vattenförsörjningsplan finns som en utpekad åtgärd för Länsstyrelserna i flera åtgärdsprogram. Det finns bland annat inom åtgärder inom vattenförvaltningen och åtgärder i handlingsplanen för klimatanpassning. Regionala vattenförsörjningsplaner lyfts också i dricksvattenutredningen samt i miljömålsarbetet.

Länsstyrelsen är projektledare och driver arbetet. Arbetet drivs dock i samarbete med olika förvaltningar på Region Gotland samt LRF Gotland. Ett flertal sakområden på länsstyrelsen är också berörda och knutna till arbetet. Under arbetets gång har en workshop hållits, där resultaten har arbetats in i rapporten.

Vattenförsörjningsplanen syftar till att:

  • Ta ett helhetsgrepp över Gotlands vattenförsörjning (både allmän och enskild) idag och i framtiden
  • Peka ut de viktigaste vattenresurserna och bristområden
  • Visa hur klimatförändringarna kommer att påverka dricksvattenförsörjningen i framtiden
  • Skapa en samsyn kring gemensamma prioriteringar och genomförandet av åtgärder

Länkar

Kontakt