Kulturmiljöer

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och fornlämningar är källor till upplevelser och kunskaper om vårt län. Länsstyrelsen beslutar om tillstånd att förändra en skyddad kulturmiljö. Vi kan också bevilja bidrag till den som vårdar en kulturmiljö.

Har du kulturhistoriska miljöer?

Du kan söka bidrag om du vårdar en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden eller blir mer tillgänglig och användbar för alla.

Har du kulturhistoriska miljöer?

Metallsökare

Enligt kulturmiljölagen är det förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från länsstyrelsen.

Metallsökare

Fornlämningar och fornfynd

Länsstyrelsen ska se till att fornlämningar i länet blir bevarade och inte kommer till skada. Kontakta alltid oss om du riskerar att påverka en fornlämning, har upptäckt en skadad fornlämning eller har hittat ett fornfynd.

Fornlämningar och fornfynd

Påverkan på byggnadsminnen

Länsstyrelsen kan skydda en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö genom att förklara den som byggnadsminne. Den som äger ett byggnadsminne och planerar att förändra det behöver först söka tillstånd från länsstyrelsen. Vi fördelar även bidrag för vård av byggnadsminnen.

Påverkan på byggnadsminnen

Kyrkliga kulturminnen

Många av Sveriges kyrkor, kyrkotomter, begravningsplatser och kyrkliga inventarier är skyddade genom kulturmiljölagen. Det gäller även kyrkor som sålts av Svenska kyrkan. Om du äger ett kyrkligt kulturminne och vill förändra det kan du behöva tillstånd från länsstyrelsen. Vi kan också ge råd om vård- och underhållsplaner.

Kyrkliga kulturminnen

Kulturmiljö på Gotland

Gotlands län kan tyckas överblickbart och lättarbetat men Gotlands ålderdomliga landskap, välbevarade bebyggelse och fornlämningstäta marker gör kulturarvet exceptionellt rikt. För att kunna ha ett medvetet förhållningssätt till arbetet med länets kulturmiljöer har länsstyrelsen tagit fram en kulturmiljöprofil och en kulturmiljöstrategi.

Kulturmiljöprofil

Kulturmiljöprofilen tog länsstyrelsen fram i bred regional samverkan under åren 2014 och 2015. Kulturmiljöprofilen innehåller tolv olika kulturspår som beskriver Gotland i stort. Dessa är:

 • Mötesplats i Östersjön från forntid till idag
 • Välbevarat historiskt jordbrukslandskap
 • Fornlämningstätt och fyndrikt
 • 100 medeltida kyrkomiljöer, rika på inventarier och traditioner
 • Världsarvsstaden Visby med tusenårigt tidslager
 • Småskalig industri med fokus på kalk- och sandstensbrytning
 • Fiskelägen och hamnar
 • Försvarshistoria mitt i Östersjön
 • Det gotländska ljuset – konstnärernas, sommargotlänningarnas och turisternas
  favoritö
 • Små landsbygdsnära tätorter och 92 socknar
 • Trädgårdsstaden Visby och det gröna kulturarvet
 • Mångfaldens ö genom historien

Kulturmiljöstrategi

I samband med framtagandet av kulturmiljöprofilen tog länsstyrelsen även fram en kulturmiljöstrategi som ska ses som ett övergripande inriktningsdokument för hur länsstyrelsen vill ta sig an de kommande årens kulturmiljöarbete i syfte att bidra till ett hållbart samhälle på Gotland.

Länsstyrelsens regionala mål är:

 • Få mer balans mellan att bevara, använda och utveckla öns kulturmiljöer samt i större utsträckning synliggöra sambanden mellan dessa aspekter
 • Gå från enskilda intressen till mer allmänna och breda gotländska intressen
 • Stimulera en ökad samverkan och samfinansiering mellan olika aktörer på Gotland
 • Oftare lyfta fram tvärperspektiv som kön, etnicitet, barn och tillgänglighet kopplat till kulturmiljöarbetet på Gotland
 • Integrera kulturmiljöperspektivet ännu mer i andra samhällsprocesser på Gotland

Till grund för strategin ligger förutom kulturmiljöprofilen de nationella målen med kulturmiljöarbetet, framtagna av Riksantikvarieämbetet. Dessa är:

 • ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas
 • människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön
 • ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser
 • en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen

Länsfakta kulturmiljö

2017-12-31

Objekt

Antal

Antal registrerade fornlämningar (exkl. marina)

13 267

Antal byggnadsminnen enligt 3 kap. kulturmiljölagen

378

Antal kyrkobyggnader enligt 4 kap. kulturmiljölagen

99

Riksintresseområden för kulturmiljövården, antal

60

Riksintresseområden för kulturmiljövården, yta (ha)

38 252

Kulturreservat, antal

1

Kulturreservat, yta (ha)

30

Andel av länets kommuner som har kulturmiljöprogram (%)

100

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län