Brandplan för Gotska Sandön

Föreliggande arbete är en plan för att införa skyddsavbränning som ett verktyg för att minska risken för okontrollerbara skogsbränder samt för att bibehålla naturvärdena på Gotska Sandön. Ön härbärgerar en unik fauna som starkt gynnas av brand. Tidigare undersökningar har visat att fram till år 1760 brann öns skogar med ungefär 25 års intervall, därefter har endast två större bränder inträffat (1880 och 1917). Den långa frånvaron av brand har medfört både igenväxning och ackumulering av stora bränslemängder (humus, förna, mossor och fältskiktsarter, främst ljung) över stora områden. Igenväxningen har lett till minskning av arealen öppen sandmark.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_2&context=30