Agkärr (2015:14)

Denna rapport behandlar naturtypen agkärr, en naturtyp som ingår i EU:s art- och habitatdirektiv. Syftet med framtagandet av rapproten har varit att ta fram uppföljningsbara kriterier för gynnsam bevarandestatus på lokal och biogeografisk nivå, utveckla en kvalitetstestad lista över lämpliga typiska arter samt att ta fram en praktisk användbar definition av gränsdragning mellan agkärr och rikkärr. Inledningsvis beskrivs naturtypens utbredning idag och historiskt, förutsättningar för dess etablering, hydrologiska förhållanden, växt- och djurliv i naturtypen samt faktorer som kan hota naturtypen. Totalt fältundersöktes åtta områden på Öland. Tre av dessa hade inte förutsättningar för att kvalificera för utpekande till naturtypen agkärr, då arten ag helt saknades i dessa områden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_14&context=30

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss