Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen avslår ansökan om tillfällig dispens på Sudersand

Länsstyrelsen har beslutat att avslå en ansökan om tillfällig dispens från strandskyddet och att inte bevilja tillstånd enligt naturreservatet Gotlandskusten. Bakom ansökan stod verksamheten Sudersannas vid Sudersand på Fårö. Ansökan gällde en utvidgning av den befintliga verksamheten.

Sudersannas bedriver under sommarsäsongen serveringsverksamhet från ett antal bodar uppställda på Sudersand, Fårö, inom ett avgränsat område som omfattas av strandskyddet och utgör naturreservat.

Två av byggnaderna, en kioskbod för försäljning av mat och dryck samt en bod med sittplatser, har sedan tidigare permanenta och årligen återkommande dispenser från strandskyddet under perioden från 15 juni till och med 31 augusti. Dessa dispenser berörs inte av det beslut som är aktuellt nu.

Verksamheten har under några somrar varit utvidgad, eftersom boden med sittplatser dessutom haft en tillfällig dispens som utökat perioden med ytterligare sex veckor. Denna dispens löpte ut 1 oktober i år. Samtidigt löpte även tiden ut för en tillfällig dispens som gällt stolar och bord omgärdat av ett rep, samt en glasskiosk.

Verksamheten bakom Sudersannas sökte tidigare i år på nytt tillfällig dispens för samma typ av utvidgning som tidigare, denna gång för en period på fem år.


Här svarar Anna-Lena Fritz, chef för naturvårdsenheten, på frågor om skälen och bakgrunden till länsstyrelsens beslut.


Vilket beslut har länsstyrelsen fattat?
– Länsstyrelsen har beslutat att avslå ansökan om utvidgning av den pågående verksamheten på stranden.

Så jag kommer fortfarande att kunna äta och dricka på Sudersannas i sommar?
– Det bestämmer verksamhetsutövaren, men både kioskboden där försäljning av mat och dryck sker, liksom boden med bord och sittplatser, har sedan många år en permanent dispens från strandskyddet.

På vilka grunder har beslutet om de tillfälliga dispenserna fattats?
– Miljöbalken anger ett antal särskilda skäl där dispens från strandskyddet kan vara aktuellt. Länsstyrelsen gör bedömningen att inga av dessa särskilda skäl kan kopplas till verksamhetsutövarens ansökan.

Sudersannas har redan haft tillfälliga dispenser för delar av verksamheten under några år, så varför kan inte länsstyrelsen bevilja nya?
– I år kom ett prejudicerande beslut från Mark- och miljööverdomstolen (Mål nr M 12677-22) som tydliggjorde hur strandskyddsbestämmelserna i Sverige ska tillämpas. Även det fallet gällde utvidgning av restaurangverksamhet inom strandskyddat område och naturreservat. Prejudicerande beslut från domstolar är avgörande, eftersom nya ärenden alltid prövas enligt senaste prejudikat.

Vad säger prejudikatet?
– Att restauranger inte är en verksamhet av sådan karaktär att de måste ligga vid vattnet för att fungera, och att utvidgningar därmed tvunget måste ske inom strandskyddat området. Vår bedömning blir därför att det enligt miljöbalkens definitioner saknas särskilda skäl för utvidgning av Sudersannas.

Kan beslutet överklagas?
– Ja, det kan överklagas till mark- och miljödomstolen inom tre veckor från att sökanden tagit del av beslutet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss