Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatta problem på den gotländska bostadsmarknaden

En husfasad i trä med utemöbler framför.

Gotland är populärt bland fritidshusköpare, vilket ökar både efterfrågan och bostadspriserna ytterligare.

Befolkningen på Gotland ökar men det är fortfarande underskott på bostäder i länet. Samtidigt orsakar högre räntor, inflation och ökade boendekostnader utmaningar för boende på Gotland. Det konstaterar länsstyrelsen efter att ha analyserat bostadssituationen i länet.

Sveriges länsstyrelser har regeringens uppdrag att årligen analysera och bedöma läget på bostadsmarknaden i sina respektive län. Analysen grundas bland annat på Region Gotlands svar i Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät och på statistisk från SCB om befolkning och boende.

I årets upplaga konstateras bland annat att det finns en stor osäkerhet kring hur bostadssituationen i länet kommer att utvecklas till följd av omvärldsläget och utvecklingen i ekonomin.

– Rysslands invasion av Ukraina har orsakat lågkonjunktur i Sverige med ökade räntor och högre produktionskostnader som följd. Det leder till att byggföretagen inte har råd att bygga lika mycket som innan, utan tvingas dra ner på sina ambitioner. Den utvecklingen är olycklig eftersom det sedan flera år råder bostadsbrist på Gotland, säger Anders Flanking, landshövding i Gotlands län.

Samtidigt behåller Gotland i stort sin attraktion som en plats att leva och bo på, med fortsatt ökad befolkning som kvitto på detta. Ett trendbrott kan däremot noteras när det gäller inflyttningen från Stockholms län. Efter nära ett decennium av ständigt ökad inflyttning bröts den uppåtstigande kurvan under 2022. Det kan möjligen förklaras med att färre valde att bosätta sig i sina fritidshus på Gotland, efter att pandemin tog slut.

Lågkonjunkturen och de ökade priserna har en direkt påverkan på befolkningens möjlighet att skaffa ett hem på den gotländska bostadsmarknaden. Ökade räntor och kostnader slår särskilt hårt mot grupper med låg disponibel inkomst, där Gotlands län ligger lägre jämfört med övriga riket, samtidigt som bostadspriserna är bland de högsta i landet.

Bostadsbristen får negativa konsekvenser för kompetensförsörjningen och den regionala utvecklingen, när människor har svårt att etablera sig på den gotländska bostadsmarknaden. Det blir svårare att flytta för arbete och studier, samtidigt som ungas start i vuxenlivet fördröjs och nyanlända får svårare att etablera sig på Gotland.

Ön är populär bland fritidshusköpare, vilket ökar efterfrågan och bostadspriserna ytterligare. Det skapar en situation där en stor del av bostadsbeståndet bara nyttjas en del av året.

– En bostadsmarknad som fungerar bra utmärker sig genom att det är lätt att hitta en bostad oavsett hushållets ekonomiska förutsättningar. En illa fungerande bostadsmarknad kännetecknas däremot av en fysisk brist på bostäder och på bostäder som möter olika samhällsgruppers behov, och det beskriver dessvärre den gotländska situationen, säger Jacob Evaldsson, samhällsplanerare vid länsstyrelsen.

Förhoppningen med rapporten är att den ska ge en aktuell bild av den gotländska bostadsmarknaden och främja bostadsförsörjning och bostadsbyggande i länet.

Regional bostadsmarknadsanalys Gotlands län 2023 Pdf, 1.4 MB.

 


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss