Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skogsägare informeras om inventerad barrskog

En skog med höga och kraftiga tallar och mossbeklädd mark.

Foto: Ingrid Thomasson

Under 2021-2022 genomförde Länsstyrelsen i Gotlands län inventeringar av barrskog runtom på Gotland i syfte att identifiera skogar med höga naturvärden som inte varit kända sedan tidigare. Skogsägare kommer under året att bjudas in till möten med länsstyrelsen och Skogsstyrelsen där resultaten presenteras och det finns möjlighet att ställa frågor.

På Gotland saknar vi fortfarande mycket kunskap om naturvärden i våra barrskogar. De senaste årens inventeringar har därför inriktats mot skogens historik, strukturer och arter, vilket sammantaget ger en bra bild av skogens naturvärden.

– Ett bra kunskapsunderlag hjälper skogsägaren i planeringen av sitt skogsbruk. Det är också en förutsättning för att länsstyrelsen och Skogsstyrelsen ska kunna ge rätt rådgivning och erbjuda skydd av skogen där skyddet gör bäst nytta, säger Anna-Lena Fritz, chef för länsstyrelsens enhet för naturskydd.

Att en skog visar sig ha höga naturvärden innebär inte att den med automatik kommer att skyddas som exempelvis naturreservat, men brukandet av skogen kan i vissa fall behöva anpassas för att naturvärdena inte ska gå förlorade.

– Länsstyrelsen föreslår bara de mest värdefulla skogarna som naturreservat. I de fallen förs det en dialog med markägaren. Enligt den svenska modellen ligger huvuddelen av ansvaret för skyddet av skogen på skogsägaren själv. Med kunskap om de värden som finns i skogen blir det lättare för skogsägaren att anpassa skogsbruket så att arterna och miljöerna bevaras, säger Anna-Lena Fritz.

Skogsägare har vid tidigare inventeringar framfört önskemål om mer information och dialog med länsstyrelsen.

– Det har vi tagit fasta på. Med start den här veckan kommer vi att träffa skogsägare på främst mellersta Gotland. Vi erbjuder också möjlighet till enskild dialog med alla berörda skogsägare som önskar diskutera eller få råd om brukandet med anledning av inventeringsresultatet i just deras skog, säger Anna-Lena Fritz.

Inbjudna till möten nu under försommaren är främst skogsägare i Klinte, Fröjel, Hejde, Linde, Lojsta, Ardre och Ljugarn vars skogar har ingått i inventeringen. Under sensommaren och hösten fortsätter länsstyrelsen att bjuda in till möten på andra delar av Gotland.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss