Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Generaldirektören: ”Det handlar om en balans mellan nationella och regionala perspektiv”

En man och en kvinna står framför en husfasad.

Anders Flanking, landshövding i Gotlands län och Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för MSB.

För några månader sedan pekade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ut områden runt Slite kopplade till cementindustrin som särskilt viktiga för totalförsvarets civila del. Myndigheten träffade nyligen Länsstyrelsen i Gotlands län för att diskutera tänkbara följder av utpekandet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutade i december 2022 att bergtäkterna Filehajdar och Västra brottet, transportvägen mellan de båda bergtäkterna samt Heidelberg Materials Cement Sverige AB:s anläggning i Slite är mark- och vattenområden av betydelse för totalförsvarets civila del. Beslutet betyder att området så långt det är möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan motverka totalförsvarets intressen.

Cement är råvara i betong som i sin tur behövs för bygge av infrastruktur som vägar, järnvägar, hamnar, sjukhus, skolor, bostäder och skyddsrum. Tillgången på cement är viktig för samhällets funktionalitet och landets försörjningsberedskap, och MSB och Länsstyrelsen i Gotlands län delar uppfattningen om att stenbrytningen i Sliteområdet är en samhällsviktig verksamhet.

De båda myndigheterna träffades under våren för att ur en rad perspektiv bredda och fördjupa diskussionen om Sliteområdets betydelse för länet och för Sverige.

– Länsstyrelsen fick under mötet möjlighet att lyfta frågans komplexitet, liksom tänkbara konsekvenser kring samhällsviktig verksamhet som följer av utpekandet, säger Anders Flanking, landshövding i Gotlands län.

Länsstyrelsen lyfte fram att utpekandet av området berör bland annat beredskapssektorerna energiförsörjning, vatten och transporter. Verksamheten kring stenbrytningen står för en betydande del av länets elkonsumtion, i området finns vattentäkter av stor betydelse för Gotlands försörjning av dricksvatten och det finns också behov av naturskydd för värdefulla livsmiljöer och arter. Länsstyrelsen redogjorde även för att det för närvarande saknas en reservhamn nödvändig för att minska sårbarheten kring transporterna till och från Gotland.

MSB har två mandat enligt miljöbalken; dels att peka ut riksintresse och dels att peka ut område som har betydelse för totalförsvarets civila del. Detta är första gången som MSB använder sig av sitt mandat att peka ut mark- och vattenområden av betydelse för totalförsvarets civila del, och det är därmed också första gången Länsstyrelsen i Gotlands län har att förhålla sig till ett sådant utpekande från MSB.

– Dialogen och lärandet är viktigt för båda myndigheterna. Det handlar om en balans mellan de regionala och nationella perspektiven. Vi kan konstatera att frågan är komplex och att det behöver göras avvägningar mellan de olika intressena i det aktuella området, säger Charlotte Petri Gornitzka, MSB:s generaldirektör.

MSB har ett övergripande ansvar för totalförsvarsplaneringen i Sverige medan länsstyrelserna är länens högsta civila totalförsvarsmyndigheter. Bygget av det moderna totalförsvaret är ett lagarbete där myndigheter och andra aktörer deltar utifrån sina ansvarsområden och kompetenser.
Sveriges totalförsvar ska skydda och försvara landet, människors liv och hälsa, samhällets funktioner likaväl som de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss