Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansökan gällande miljöskydd kopplat till Vindpark Aurora

AUR Energipark AB ansöker hos Länsstyrelsen om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken (Natura 2000-tillstånd) för uppförande och drift av en havsbaserad vindpark (Vindpark Aurora), med tillhörande transformator-/omriktarstationer, mätmaster, internt kabelnät och anslutningskablar.

Vindparken planeras till ett område mellan Gotland och Öland (i Sveriges ekonomiska zon) i anslutning till Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna. Området framgår av karta i bilaga A i ansökan. Till ansökan hör en miljökonsekvensbeskrivning.

Verksamheten omfattas av kravet på specifik miljöbedömning i 6 kap. miljöbalken. Samråd med annat land ska ske enligt 6 kap. miljöbalken.

Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Kalmar län: Regeringsgatan 1, Kalmar,
samt digitalt hos Länsstyrelsen i Gotlands län: gotland@lansstyrelsen.se

Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges skriftligen till Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby eller gotland@lansstyrelsen.se senast den 26 juni 2023. Ange diarienummer 1303-2022.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss