Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Potentiellt förorenad mark i Visby ska undersökas

Kartbild över bostadsområdet Furulund i Visby. Fyra områden på kartan är inringade. Det är där det tidigare bedrivits handelsträdgårdar.

Under 1900-talet bedrevs fyra handelsträdgårdar där bostadsområdet Furulund ligger idag. Eftersom handelsträdgårdarna var aktiva under en period då användning av bekämpningsmedel var vanlig så finns en risk att marken kan vara förorenad. Det ska nu en så kallad översiktlig undersökning få ge svar på.

Under hösten 2023 kommer jord- och vattenprover att tas från ett större antal fastigheter inom bostadsområdet Furulund i Visby. Proverna kommer sedan att analyseras mot ett stort antal ämnen, bland annat bekämpningsmedel som DDT och hexaklorbensen, metaller och olja.

– Syftet med undersökningen är att ta reda på om det finns föroreningar i marken. Vi vet idag inte om bekämpningsmedel alls har använts på platsen, men vi vet att det var vanligt förekommande i kommersiella odlingar in på 1970-talet då dessa ämnen förbjöds, säger Stefan Persson, chef för miljö- och vattenenheten vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

I Gotlands län har omkring 1000 platser, eller objekt, identifierats som potentiellt förorenade. För att kunna prioritera var det är viktigast att gå vidare med undersökningar och eventuella åtgärder görs en riskklassning av varje objekt, där 1 innebär högst risk och 4 lägst risk. Eftersom samtliga 14 objekt i riskklass 1 nu har genomgått översiktliga undersökningar kan vi gå vidare med de högst prioriterade objekten inom riskklass 2, dit de före detta handelsträdgårdarna i Furulund hör.

– Anledningen till att vi prioriterar det här området är att det bor många människor här och att det ligger inom Visby vattenskyddsområde, men också för att det finns en risk att bekämpningsmedel med mycket hög farlighet använts vid gamla handelsträdgårdar, säger Stefan Persson.

Länsstyrelsen har under veckan skickat ut information om den kommande undersökningen till berörda fastighetsägare. I utskicket finns bland annat råd och tips på saker som kan vara bra att tänka på när man lever på en plats som skulle kunna vara förorenad.

– Föroreningar kopplade till handelsträdgårdar bedöms vanligtvis efter undersökningar inte utgöra något akut hot för vare sig miljön eller människors hälsa. Men för att vara på den säkra sidan i väntan på resultaten bör man till exempel inte äta grönsaker odlade på platsen om de inte är odlade i pallkragar med tillförd jord eller ha sandlådor utan botten där det finns risk att barn gräver sig ner till djupare liggande jord, säger Stefan Persson.

Analyserade resultat från höstens provtagningar väntas bli klara under vintern 2024. Om marken skulle visa sig vara förorenad kan ytterligare undersökningar behövas för att avgränsa området som är förorenat, bedöma vilka risker för människors hälsa och miljö som finns och ta fram åtgärdsalternativ.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss