Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ingen förbättring för tumlaren i Östersjön

Två grå delfinliknande små valar simmar i ett grönskimrande hav.

Foto: Solvin Zankl

För hundra år sedan fanns tiotusentals tumlare i sydöstra Östersjön, nu uppgår populationen för den akut hotade valen till omkring 500 individer. Länsstyrelserna i Kalmar och Gotlands län genomförde under 2022 en inventering av populationen vid Hoburgs bank och Midsjöbankarna. Inventeringen visar tyvärr inte på en ökning av antalet valar i området under de senaste 10 åren.

Tumlaren är en liten tandval, cirka 150 centimeter lång och med en vikt på omkring 60 kilo. Det är den enda valen vi har i Östersjön. Inom svenskt vatten finns tre separata populationer, varav en rör sig inom Kalmar och Gotlands län.

– Gotland och Kalmar har ett gemensamt ansvar för att den här tumlarpopulationen ska vara livskraftig i det skyddade området. Den inventering vi gjorde under sensommaren 2022 visar inte på några direkta skillnader jämfört med förra inventeringen 2011-2013, vilket är oroväckande eftersom det är en akut hotad population. För att populationen ska kunna anses vara livskraftig behöver vi se en markant ökning, säger Alexandra Colbing, havsmiljöhandläggare vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Hoburgs bank och Midsjöbankarna är ett en miljon hektar stort havsområde i sydöstra Östersjön, mellan Gotland och Öland. Området är kärnområde för tumlare, vilket innebär att det är livsviktigt för deras överlevnad. Hoburgs bank och Midsjöbankarna är sedan 2016 skyddat som ett Natura 2000-område.

– Anledningen till att just de här områdena är så viktiga för arten är att de är grunda, vilket gör att fiskar kommer hit för att bland annat reproducera sig. Det ger en god tillgång till mat för tumlarna, som i Östersjöns kalla vatten behöver äta konstant för att hålla i gång kroppen, säger Magnus Danbolt, chef för naturvårdsenheten vid Länsstyrelsen i Kalmar län.

Bifångst där tumlarna fastnar i fiskenät, minskad födotillgång och miljögifter är några av hoten mot tumlarpopulationen. Buller är ett annat stort problem.

– Undervattensbuller kan leda till både hörselskador och död. Tumlarna är helt beroende av att kunna använda sina klickljud för att navigera och hitta mat. När deras hörsel försämras eller försvinner helt riskerar de att svälta ihjäl, säger Magnus Danbolt.

Inventeringen genomfördes tillsammans med Marine Conservation Research under en dryg vecka i augusti 2022. Undersökningsfartyget seglade längs uppsatta referenslinjer, så kallade transekter, med en hydrofon på släp. Hydrofonen plockar upp tumlarnas klickljud och kan också uppfatta var de befinner sig i relation till båten.

– Hydrofonen var i gång dygnet runt och kompletterades med visuell spaning. Vi såg inga tumlare men samlade in ljud från minst 12 individer, vilket ger ett resultat som är i linje med inventeringen 2011-2013, säger Magnus Danbolt.

Att inventera tumlare är svårt och ingen exakt vetenskap. Valarna är få till antalet och metoderna begränsade. De lever i små grupper eller ensamma och rör sig över stora ytor.

– Inventeringen ger bra basfakta som ytterligare undersökningar kan bygga vidare på, men för att bättre kunna följa populationens utveckling över tid behöver vi övervaka en större yta och samla in mer information om födotillgången i området, säger Alexandra Colbing.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss