Risk för gräsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansökan om miljöfarlig verksamhet, Vattenfall Vindkraft Sverige AB, Gotlands kommun

Vattenfall Vindkraft Sverige AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län ansökt om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken.

Ansökan innebär att samtliga befintliga vindkraftverk vid Näsudden Öst ersätts av som mest 8 nya vindkraftverk med en totalhöjd av maximalt 200 meter inom fastigheterna Näs Annex 1:2, Näs Levide 1:11, Näs Olsvenne 1:11, Näs Olsvenne 1:21, Näs Sigvards 1:8, Näs Skåls 1:19, Näs Skåls 1:49, Näs Österudd 1:3 och Näs S:17 i Gotlands kommun.

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning. Enligt ansökan består miljöpåverkan från verksamheten bland annat av visuell påverkan, buller och skuggning.

Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen Gotland Visborgsallén 4 i Visby, gotland@lansstyrelsen.se och hos stockholm@lansstyrelsen.se.

Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in senast den 5 april 2023 till:

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Eller via e-post: stockholm@lansstyrelsen.se.

Ange diarienummer 7736-2022.

Kontakt